بازديد از روند احداث سيستم تصفيه خانه شهرك دامپروري تل بزان مسجدسلیمان

به گزارش  روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان- رئيس و كارشناس اداره حفاظت محيط زيست مسجدسليمان از روند احداث سيستم تصفيه خانه شهرك دامپروري تلبزان بازديد كرد.

وحيد شالويي رئيس اداره حفاظت محيط زيست مسجدسليمان ضمن  بازديد از روند شروع احداث تصفيه خانه شهرك دامپروري تل بزان  گفت: اين تصفيه خانه قادراست با ظرفيت كل ۲ هزار و ۹۳۰ مترمكعب وخروجي 300 مترمكعب درشبانه روز با كنترل خروجي  COD برابر 100 ميلي گرم برليتر"(بهترين نوع خروجي) فعاليت كند. 

وي هزينه احداث اين مجموعه را 11 ميليارد ريال و از نوع سيستم هوادهي ازكف  بيان كرد و گفت: با پيگيري هاي صورت گرفته در كارگروه حفاظت كيفي كارون شهرستان، احداث سيستم تصفيه خانه  پساب اين شهرك، باعث رفع مشكلات زيست محيطي ناشي از پساب خروجي و كاهش ميزان آلاينده هاي منابع آبي رودخانه كارون مي شود.

شالویی ادامه داد: تصفيه خانه شهرك دامپروري با خروجي  CODبرابر 100 ميلي گرم  برليتر(كمتراز مقدار استاندارد) فعاليت مي كند در حالي كه استاندارد آن ۲۰۰ ميلي گرم برليتراست.  وي ادامه داد: استفاده مجدد از پساب تصفيه شده در فضاي سبز اين شهرك بزرگ يكي از نكات مهم در بهره برداري از  تصفيه خانه فاضلاب   است.  شالويي اظهار كرد: توجه  دامداري هاي  صنعتي به موضوع حفظ محيط زيست و رعايت استاندارد هاي زيست محيطي نقطه عطفي  در مباحث زيست محيطي شهرستان محسوب شود.

در ساير  واحد هاي بزرگ دامداري در مسجدسليمان  موضوع احداث تصفيه خانه هاي  فاضلاب در حال پيگيري و انجام است.