پایش وضعیت زیست محیطی بیمارستان های اهواز همزمان با افزایش مخاطرات شیوع کرونا ویروس


اداره حفاظت محیط زیست اهواز، برنامه پایش ویژه ای از وضعیت پسماندهای بیمارستان های شهر اهواز را با توجه به شرایط حساس کنونی آغاز شد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان اداره حفاظت محیط زیست اهواز  وضعیت مدیریت  پسماندهای پزشکی بیمارستان های شهر اهواز را مورد بررسی ویژه ای قرار داد.این بررسی ها علیرغم اینکه قبلا مرتبا صورت میپذیرفته و شرایط قابل قبولی در بیمارستانها برقرار بوده است اما با توجه به حساسیت شرایط فعلی این پایش با دقت و نگاه دقیقتری برنامه ریزی و اجرای آن آغاز  شده است. 
 این پایش ها با هدف و تمرکز برشیوه مدیریت پسماندهای پزشکی از قبیل تفکیک اصولی ،نگهداری موقت ،انتقال پسماندهای عادی،عفونی ،شیمیائی داروئی ، بی خطرسازی پسماندهای عفونی و تیز و برنده انجام گردیده و کیفیت پیاده سازی ضوابط هر مرحله از مدیریت پسماند بررسی و صحت سنجی میشود.
 اطمینان از اجرای قوانین و مقررات مربوطه بویژه ضوابط آیین نامه اجرایی مدیریت پسماند از اهمیت ویژه در پایش های زیست محیطی برخورداربوده که در شرایط کنونی تلاش و نظارت مضاعف کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست اهواز را بدنبال داشته است. 
  علی بنی عگبه رئیس اداره حفاظت محیط زیست  شهرستان اهواز گفت : ویژه برنامه پایش بیمارستانها برای ۲۰ بیمارستان شهرستان اهواز برنامه ریزی و اجرای آن از ۲۰ اسفند آغاز گردیده و تا وجود شرایط حساس کنونی ادامه دارد .تاکنون بررسی وضعیت بیمارستانهای امام خمینی( ره)  ،شهیدمنفرد نیاکی و آپادانا صورت پذیرفته که با توجه به نتایج بدست آمده هرسه بیمارستان در شرایط مطلوبی قرار دارد.