کنترل صید در فصل ممنوعه و کشف دو رشته تور ماهیگیری از متخلفان در شوشتر

 رئیس اداره حفاظت محیط زیست شوشتر گفت : در عملیات امروز گشت و کنترل یگان اجرایی این اداره از دو فقره صید غیرمجاز ماهی جلوگیری و دو رشته تور ماهیگیری از متخلفان کشف و ضبط شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان - بهروز نجاتی تصریح کرد: با توجه به قرارگیری در فصل تولید مثل و زادآوری، یگان اجرایی این اداره با گشت در مناطق ساحلی و حاشیه رودخانه گرگر از دو فقره صید غیرمجاز جلوگیری و از متخلفان دو رشته تور ماهیگیری کشف و ضبط کرد.
نجاتی افزود: پیشگیری از تخلف و تذکر جدی و راهنمایی برای ارزش حفاظتی و حفظ ذخایر ماهیان در فصل تخم ریزی و لزوم اخذ پروانه صید از اداره محیط زیست از جمله مواردی بود که به این صیادان که نوجوان بوده و اقرار به عدم آگاهی کرده بودند موردگوشزد و تاکید قرار گرفت.