برگزاری اولين جلسه كميته مديريت پسماند بهبهان در سال 99

 به گزارش روابط عمومي اداره کل حفاظت محيط زيست خوزستان ، اولين جلسه كميته مديريت پسماند شهرستان بهبهان در سال ۱۳۹۹ برگزار گرديد.
اين جلسه به رياست فرماندار شهرستان بهبهان و به دبيري اداره حفاظت محيط زيست بهبهان و با حضور معاونت بهداشت دانشكده علوم پزشكي بهبهان، معاونت شهرداري بهبهان، رياست اداره راهداري بهبهان، رياست اداره منابع طبيعي، بخشدار مركزي شهرستان بهبهان و شواري بخش و شوراي شهر بهبهان در روز دوشنبه مورخ ۲ تير ۹۹ ساعت در محل سالن جلسات فرمانداري شهرستان برگزار گرديد.
در اين جلسه وضعيت پسماندهاي روستاها مورد بررسي قرار گرفت و گزارش اقدامات صورت گرفته در برخي از روستاها ارائه گرديد و مقرر گرديد جلساتي در بخشداري جهت حل معضلات زيست محيطي روستاها برگزار گردد.
ديگر موضوعات جلسه بررسي وضعيت محل تخليه نخاله هاي ساختماني و همچنين بررسي وضعيت محل دفن زباله بهبهان بود كه اقدامات صورت گرفته در اين زمينه گزارش گرديد، چالش ها و موانع پيش رو مورد بررسي قرار گرفت و جهت پيشبرد اين معضلات و اقداماتي پيش بيني و مصوباتي در نظر گرفته شد.