امحاء ٧ تن پسماند ویژه کشاورزی در شرکت کشت و صنعت امام خمینی(ره) شوشتر

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شوشتر گفت: هفت تن ظروف خالی سموم کشاورزی مربوط به شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) با نظارت این اداره امحاء شد. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان_ بهروز نجاتی تصریح کرد : عملیات حمل ، بارگیری و انتقال بالغ بر ٧ تن از پسماندهای ویژه کشاورزی مربوط به شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) ، با حضور و نظارت کامل کارشناس مربوطه این اداره به یکی از شرکت های دارای مجوز زیست محیطی جهت امحاء به روش زباله سوزی استاندارد صورت پذیرفت .
نجاتی در ادامه افزود : این پسماندها ظروف خالی سموم علف کش سنواتی استفاده شده در کشت و داشت گیاه نیشکر بودند که در طی دو روز با رعایت کامل استانداردهای ایمنی و زیست محیطی و تحت نظارت کارشناس این اداره انتقال داده شدند .
وی گفت : درحال حاضر تنها روش امحاء این گروه از پسماندهای ویژه به دلیل سمیت موادی که قبلا در آنها وجود داشته و اجازه بازیافت آنها وجود ندارد استفاده از روش زباله سوزی در کوره های مخصوص و استاندارد می باشد.