بازديد از جايگاه دفن پسماندهاي عفوني شهر بهبهان

به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان، بازديد از جايگاه دفن پسماندهاي عفوني شهر بهبهان صورت گرفت.
رييس اداره حفاظت محيط زيست بهبهان و معاونت بهداشت دانشكده علوم پزشكي بهبهان با همكاري معاونت شهرداري بهبهان و فرمانداري شهرستان بهبهان با جديت پيگير موضوع دفن بهداشتي پسماندهاي عفوني شهر بهبهان مي باشند و با كمك دادستان شهرستان بهبهان اقدامات موثري صورت گرفته است.
پيمانكار امحاء و حمل و دفن پسماندهاي عفوني مشخص شده و اقدامات اوليه را انجام داده و بيش از يك سال است كه حمل و دفن بهداشتي پسماندهاي عفوني امحاء شده بيمارستان هاي دولتي و بخش خصوصي شهر بهبهان را براساس آيين نامه اجرايي مديريت پسماندهاي عفوني انجام مي دهد.
با توجه به اينكه اجراي اين كار بطور كاملا اصولي در سطح استان كم نظير است و نيز با توجه به حساسيت موضوع و سلامت عمومي شهروندان، اداره حفاظت محيط زيست شهرستان بهبهان بصورت مستمر و سرزده از محل دفن پسماندهاي عفوني بازديد كرده و رعايت الزامات و ضوابط زيست محيطي از سوي پيمانكار مربوطه را مورد بررسي قرار مي دهد.