تخريب كمين گاه شكارچيان توسط يگان حفاظت محيط زيست بهبهان

به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان، كمين گاه شكارچيان توسط يگان حفاظت محيط زيست بهبهان تخريب شد.
فرخ شيرعلي رييس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان بهبهان در اين خصوص گفت: محيط بانان يگان حفاظت محيط زيست شهرستان بهبهان طي عمليات گشت و كنترل مناطق، يك باب كمينگاه شكارچيان را كه در كنار آبگيري براي شكار پرندگان آبزي و كنارآبزي احداث شده بود، شناسايي و تخريب كردند.
 لازم به ذكر است كه كمين گاه ها ، سازه هاي سنگي و چوبي ساده و كوچكي هستند كه توسط شكارچيان جهت كمين و استتار از ديد محيط بانان در هنگام شكار  در مناطق مختلف احداث مي شود.