برگزاری دومين جلسه كميته مديريت پسماند بهبهان در سال 99

به گزارش روابط عمومي اداره حفاظت محيط زيست شهرستان بهبهان ، دومين جلسه كميته مديريت پسماند شهرستان بهبهان در سال 1399 برگزار گرديد.
اين جلسه به رياست معاونت فرمانداري شهرستان بهبهان و به دبيري اداره حفاظت محيط زيست بهبهان و با حضور معاونت بهداشت دانشكده علوم پزشكي بهبهان، معاونت شهرداري بهبهان، شهرداري شهر تشان، رياست اداره منابع طبيعي، بخشدار مركزي شهرستان بهبهان و بخشدار تشان، شواري بخش و شوراي شهر تشان در روز دوشنبه مورخ 31 شهريور 99 ساعت 10صبح در محل سالن جلسات فرمانداري شهرستان برگزار گرديد.
در اين جلسه وضعيت پسماندهاي روستاها مورد بررسي قرار گرفت و گزارش اقدامات صورت گرفته در برخي از روستاها ارائه گرديد و مقرر گرديد جلساتي در بخشداري جهت حل معضلات زيست محيطي روستاها برگزار گردد.
ديگر موضوعات جلسه بررسي وضعيت محل تخليه نخاله هاي ساختماني و همچنين بررسي وضعيت محل دفن زباله بهبهان بود كه اقدامات صورت گرفته در اين زمينه گزارش گرديد، چالش ها و موانع پيش رو مورد بررسي قرار گرفت و جهت پيشبرد اين معضلات و اقداماتي پيش بيني و مصوباتي در نظر گرفته شد.
همچنين موضوع مديريت پسماندهاي عادي شهر تشان با حضور مسئولين شهر تشان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مقرر شد اقدامات اوليه جهت مديريت پسماندهاي شهر تشان از سوي بخشداري و شهرداري صورت گيرد.