دفتر زيست بوم هاي دريايي

1.   اجراي مطالعات بيولوژيك كلروفيل a ، فيتوپلانكتون، زئوپلانكتون، نكتون ها، بنتوزها و ... در آبهاي خليج فارس، درياي عمان و درياي خزر
2.   مطالعات بيولوژيك و اكوبيولوژيك، پايش و حفاظت زيستگاههاي حساس ساحلي شامل زيستگاههاي مرجاني، علفزارها، جلبكزارها، جنگلهاي حرا، مناطق تخم گذاري لاك پشتهاي دريايي، پهنه هاي جزر و مدي، مصبها و خوريات، اجتماعات بسترزي و بنتوزها ماكروفونا، مايوفونا و ميكروفونا مناطق تخم ريزي پرورشگاهي آبزيان و ساير زيستگاههاي حساس ساحلي و جزاير 
3.   تهيه و تدوين ضوابط و استانداردهاي اكولوژيك و بيولوژيك محيط زيست دريايي و مناطق حساس ساحلي صخره هاي مرجاني، جنگلهاي حرا و.. .
4.    بررسي و پايش اكولوژيك آبهاي ساحلي شامل پارامترهاي فيزيكوشيميايي اكسيژن محلول، حرارت ، شوري،  PH ، كدورت، چگالي، جريان، جزرو مد، كلروفيل a ، بيولوژيك و همينطور گونه هاي مهم آبزي پرندگان آبزي دريايي،  پستانداران دريايي، لاك پشت هاي دريايي، ماهيان، مهره داران و بي مهرگان وابسته به دريا و در معرض خطر و انفراض شامل پراكنش، توليد مثل، تغييرات جمعيتي، ذخاير و زيست توده، مهاجرت و ... و زيستگاههاي مربوطه شامل مناطق تخم ريزي و پرورشگاهي، مناطق تغذيه اي و مهاجرتي

1.   اجراي مطالعات بيولوژيك كلروفيل a ، فيتوپلانكتون، زئوپلانكتون، نكتون ها، بنتوزها و ... در آبهاي خليج فارس، درياي عمان و درياي خزر
2.   مطالعات بيولوژيك و اكوبيولوژيك، پايش و حفاظت زيستگاههاي حساس ساحلي شامل زيستگاههاي مرجاني، علفزارها، جلبكزارها، جنگلهاي حرا، مناطق تخم گذاري لاك پشتهاي دريايي، پهنه هاي جزر و مدي، مصبها و خوريات، اجتماعات بسترزي و بنتوزها ماكروفونا، مايوفونا و ميكروفونا مناطق تخم ريزي پرورشگاهي آبزيان و ساير زيستگاههاي حساس ساحلي و جزاير 
3.   تهيه و تدوين ضوابط و استانداردهاي اكولوژيك و بيولوژيك محيط زيست دريايي و مناطق حساس ساحلي صخره هاي مرجاني، جنگلهاي حرا و.. .
4.    بررسي و پايش اكولوژيك آبهاي ساحلي شامل پارامترهاي فيزيكوشيميايي اكسيژن محلول، حرارت ، شوري،  PH ، كدورت، چگالي، جريان، جزرو مد، كلروفيل a ، بيولوژيك و همينطور گونه هاي مهم آبزي پرندگان آبزي دريايي،  پستانداران دريايي، لاك پشت هاي دريايي، ماهيان، مهره داران و بي مهرگان وابسته به دريا و در معرض خطر و انفراض شامل پراكنش، توليد مثل، تغييرات جمعيتي، ذخاير و زيست توده، مهاجرت و ... و زيستگاههاي مربوطه شامل مناطق تخم ريزي و پرورشگاهي، مناطق تغذيه اي و مهاجرتي
5.   پايش وضعيت اكولوژيك و بيولوژيك و سلامت زيستگاههاي حساس و تغييرات آن و عوامل مخرب آن مناطق مرجاني، بسترهاي علفي، جنگلهاي حرا، اجتماعات بسترزي، مناطق تخم گذاري لاك پشتها، مناطق تخم ريزي و پرورشگاهي آبزيان و ....
6.   انجام گشت هاي تحقيقاتي اقيانوس نگاري محلي، ملي و منطقه اي و بين المللي آبهاي فراساحل بررسي هاي بيولوژيكي، اكولوژيكي و فيزيكي شامل پارامترهاي فيتوپلانكتونها، زئوپلانكتونها و ايكيتوپلانكتون ها، اجتماعات بسترزي ماكروفون، مايوفون، ميكروفون، نكتونها و غيره، پارامترهاي فيزيكوشيميايي آب وبررسي امواج و جريانات.
7.   حفاظت گونه هاي آسيب پذير، در معرض خطر و در معرض انقراض و زيستگاههاي آن در مناطق ساحلي و دريايي شامل تمامي گونه هاي لاك پشتهاي دريايي، ماهيان خاوياري، دلفين ها و نهنگ ها و ...
8.   بررسي و حفاظت از تنوع زيستي در مناطق ساحلي و دريايي با اهميت اكولوژيك و تنوع زيستي بالا شامل مناطق مرجاني، حرا و ...
9.   راه اندازي برنامه جامع احياء و بازسازي زيستگاهها و اكوسيستم هاي ساحلي و دريايي آسيب ديده شامل صخره هاي مرجاني، جنگلهاي حرا،جلبكزارها، علفزارها، اجتماعات بسترزي، مناطق تخم ريزي و پرورشگاهي آبزيان دريايي و ..
10.بررسي گونه هاي مهاجم ناشي از آب توازن و تكثير و پرورش گونه هاي وارداتي و تهديدات اكولوژيك مربوطه و نحوه مقابله با آن
11.بررسي مرگ و مير آبزيان خليج فارس، درياي عمان و درياي خزر ناشي از شكوفايي پلانكتوني و ساير آلودگي ها و تدوين برنامه هاي كاهش عوامل موثر
12.تهيه و تدوين ضوابط لازم براي حفاظت و بهره برداري پايدار از منابع محيط زيست درياها
13.اجراي مسئوليت هاي مربوط به كميته حفاظت محيط زيست شورايعالي اقيانوس شناسي
14.همكاري مستمر با مراكز تحقيقاتي و علمي ملي، منطقه اي و بين المللي در زمينه هاي مرتبط با محيط زيست دريايي
15.اجراي مسئوليت هاي ناشي از پيمان هاي منطقه اي و بين المللي دريايي
16.جمع آوري و تكميل اطلاعات تخصصي
17.بررسي و اجرايي نمودن و نظارت بر حسن اجراي پروتكل هاي مربوط به كنوانسيون كويت سازمان راپمي در چارچوب شرح وظائف دفتر اكوبيولوژي دريايي
18.بررسي و اجرايي نمودن و نظارت بر حسن اجراي پروتكل هاي مربوط به كنوانسيون تهران در چارچوب شرح وظائف دفتر اكوبيولوژي دريايي 
19.بررسي و اجرايي نمودن و نظارت بر حسن اجراي كنوانسيون لندن و پروتكل هاي مربوطه در چارچوب شرح وظائف دفتر اكوبيولوژي دريايي
20.همكاري در اجراي كنوانسيون تنوع زيستي، كنوانسيون حمايت از گونه هاي وحشي مهاجر، كنوانسيون مربوط به تالاب هاي مهم بين المللي بويژه تالاب هاي زيستگاه پرندگان آبزي رامسر، كنوانسيون تجارت  بين المللي گونه هاي جانوران و گياهان وحشي در معرض خطر انقراض و نابودي، اتحاديه بين المللي حفاظت از طبيعت و منابع طبيعي و ساير كنوانسيون ها در چارچوب شرح وظائف دفتر اكوبيولوژي دريايي
21.همكاري با ساير دفاتر ستادي سازمان حفاظت محيط زيست و ديگر دفاتر ذيربط سازمانهاي مرتبط در زمينه ارزيابي پيامدهاي سوء بهره برداري از منابع بيوفيزيكي دريا
22.اصلاح قوانين و مقررات و حقوق مربوط به دريا با مشاركت ارگانهاي دريايي به منظور حفاظت بهتر از محيط زيست دريايي و مقابله با تخلفات
23.تشريك مساعي ملي و فراملي در جهت حفظ اكوسيستم ها و زيستگاه ها
24.راه اندازي برنامه جامع پايش مستمرمحيط زيست دريايي آبهاي جنوبي و شمالي كشور جنبه هاي تنوع زيستي، فيزيكوشيميايي، جريانات اكولوژيك و بيولوژيك 
25.برنامه دقيق ارزيابي وضعيت محيط زيست دريايي بر اساس نتايج پايش دايمي اكوبيولوژيكي و فيزيكو شيميايي
26.ظرفيت سازي در جهت انجام مطالعات اكو بيولوژيك و حفظ محيط زيست ساحلي دريايي
27.بازسازي مناطق و زيستگاههاي حساس ساحلي و دريايي آسيب ديده بويژه صخره هاي مرجاني و جنگلهاي حرا و ساير زيستگاههاي حساس با حمايت و همكاري ساير ارگانهاي دريايي و جوامع محلي و سازمانهاي غيردولتي
28.اجراي برنامه هاي افزايش آگاهي عمومي و گسترش آموزشهاي تخصصي در زمينه محيط زيست دريايي و همكاري با سازمان هاي غير دولتي و جوامع محلي ساحلي در راستاي حفاظت و بهره برداري پايدار محيط زيست دريايي با  همكاري دفتر آموزش و مشاركت هاي مردمي
29.شناسايي و بررسي بيوانديكاتورها و پالاينده هاي طبيعي و استفاده از آنها جهت شناسايي وضعيت محيط زيست دريا و ارائه راهكارهاي حفاظتي
30.ارزش گذاري منابع زيستي دريايي
31.بررسي، پايش و مديريت منابع و ذخاير شيلاتي و فعاليتهاي صيد و صيادي و هدايت آن به سمت شيوه هاي بهره برداري پايدار منابع زيستي دريا