دستگیری دو نفـــر متخلف صید با مولــد برق در رودخانــه ڪرخه حاشیه دشــت آزادگــان


ســرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهــرستان دشـت آزادگـــان از دستگیری دو نفــر صیــاد غیــرمجاز ماهی بوسیله مــولد برق والڪتروشوڪر  در  رودخـانه ڪرخه شهرستان دشــت آزادگـان  خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان-   هـــادی جــلالی  سرپرســت اداره در این خصوص گفت : مأمورین اجرایی ایـن اداره بــا همـڪاری پاسـگاه محیط بانی میشداغ در تاریخ ۱۵ آبــان ماه در طی پـایش و کنترل در رودخانــه ڪرخه از شــهر ســوسنـگــرد تا تالاب هورالعظیم به مسافت ۴۵ڪیلومتــر تا ورودی تــالاب هورالعظیم گــردید ڪه در این گــشت دونفر متخلـف در حیــن برگشــت  در حوالی روستای هـــوفل غـربی با صـید تعـداد ماهـی  برخورد و با دســتگیــری آن و ضــبط ڪامل ادوات دستگیر  جــهت تشــڪیل پرونــده به مــراجع قــضایی معــرفی شد.
لازم بــه ذڪراســت،  گشــت های آبی یــگان بصورت مستمر در رودخانــه ڪرخه تا پــاڪسازی ڪامل رودخــانه ادامــه دارد.