دســتگیــری دو نــفر متخلــف شــروع به شـڪـار و تخـــریب یڪ باب محمیــه زنــده گیــری پرنده

 ســرپرست اداره حفاظـت محیط زیست دشـت آزادگــان از ضــبط دو قبضــه اسلحــه شڪاری و تخــریب محمـــیه زنده گیری پرنده خبـــر داد
به گــزارش روابط عمــومی اداره ڪل حفاظت محیط زیست خـوزستان - هادی جــلالی ســرپرست اداره محیط زیست دشت آزادگان در این خصوص گفت: در روز جمعه مورخ ۱۶ آبان مـــاه دو نفـــر متخلف شڪار در بــدو ورود به شڪارگاه های منــطقه دســتگیــر و اسلحه و ادوات شڪار آنهـــا ضبــط و متخـــلفین بعد از خروج از منــطقه جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند. سپــس یڪ باب محمیــه نیز پس از جمــع آوری سیــم و تور و تخریب ڪوخه جمــع آوری شــد.
وی ادامه داد: یــگان حفاظت محیط زیست دشــت ازادگــان جهت جلوگیری از شکار و صید غیرمجاز و برخورد با سودجویان بصــورت شبانه روزی در حــال پایش منــطقه می باشد.