دفتر بررسي آلودگي هاي دريايي

1.     اجراي مطالعات بررسي خواص شيميايي در آبهاي خليج فارس، درياي عمان و درياي خزر
2.   اجراي مطالعات بررسي آلودگي هاي شيميايي مواد نفتي،‌ فلزات سنگين، سموم كشاورزي، راديواكتيو و ... و ميكروبي در آب، رسوبات و آبزيان خليج فارس، درياي عمان و درياي خزر
3.     بررسي منابع آلاينده درياها و زيستگاههاي دريايي با منشاء زميني و دريايي  
4.   راه اندازي برنامه جامع پايش منابع آلاينده با منشا خشكي و دريا و نظارت و كنترل كمي و كيفي انواع آلاينده هاي شيميايي و ميكروبي
5.   برگزاري گشت هاي ملي و منطقه اي جهت  بررسي خصوصيات و آلودگي هاي شيميايي آلودگي هاي شيميايي مواد نفتي،‌ فلزات سنگين، سموم كشاورزي، راديواكتيو و ... و ميكروبي در  محيط هاي دريايي آبهاي  جنوبي و شمالي كشور

1.     اجراي مطالعات بررسي خواص شيميايي در آبهاي خليج فارس، درياي عمان و درياي خزر
2.   اجراي مطالعات بررسي آلودگي هاي شيميايي مواد نفتي،‌ فلزات سنگين، سموم كشاورزي، راديواكتيو و ... و ميكروبي در آب، رسوبات و آبزيان خليج فارس، درياي عمان و درياي خزر
3.     بررسي منابع آلاينده درياها و زيستگاههاي دريايي با منشاء زميني و دريايي  
4.   راه اندازي برنامه جامع پايش منابع آلاينده با منشا خشكي و دريا و نظارت و كنترل كمي و كيفي انواع آلاينده هاي شيميايي و ميكروبي
5.   برگزاري گشت هاي ملي و منطقه اي جهت  بررسي خصوصيات و آلودگي هاي شيميايي آلودگي هاي شيميايي مواد نفتي،‌ فلزات سنگين، سموم كشاورزي، راديواكتيو و ... و ميكروبي در  محيط هاي دريايي آبهاي  جنوبي و شمالي كشور 
6.     تدوين برنامه دقيق ارزيابي وضعيت محيط زيست دريايي بر اساس نتايج پايش هاي دائمي
7.   تهيه و تدوين استانداردهاي مربوط به آلودگي هاي مواد نفتي،‌ فلزات سنگين، سموم كشاورزي، فاضلاب هاي انساني و ... در محيط هاي دريايي آب، رسوب و آّبزيان
8.   تهيه و تدوين ضوابط و دستورالعمل هاي مربوط به برآورد خسارات وارده ناشي از آلودگي هاي وارد شده به محيط هاي دريايي 
9.   تهيه و تدوين ضوابط كنترل و مقابله با آلودگي هاي زيست محيطي ناشي از تردد نفتكش ها، تخليه آب توازن، بارگيري و تخليه كالا، اكتشاف، استخراج و انتقال نفت، ايجاد و توسعه واحدهاي صنعتي در سواحل و فاضلاب شهرهاي ساحلي
10.بررسي و ساماندهي فعاليت هاي مربوط به اسقاط كشتي ها در نواحي ساحلي شمال و جنوب كشور
11.تهيه و اجراي برنامه جامع كنترل و كاهش آلايند ه هاي محيط زيست دريايي 
12.تهيه و تدوين ضوابط و آيين نامه هاي اجرايي مربوط به دفع و دفن پساب، پسماند و ساير مواد در دريا الزامات اجرايي كنوانسيون لندن و پروتكل 1996 و همكاري با ساير دفاتر ستادي سازمان حفاظت محيط زيست و ديگر دفاتر ذيربط سازمانهاي مرتبط در اين رابطه
13. بررسي، اجرايي نمودن و نظارت بر حسن اجراي پروتكل هاي مربوط به كنوانسيون كويت سازمان راپمي در چارچوب شرح وظائف دفتر بررسي آلودگي هاي دريايي
14.بررسي، اجرايي نمودن و نظارت بر حسن اجراي پروتكل هاي مربوط به كنوانسيون تهران در چارچوب شرح وظائف دفتر بررسي آلودگي هاي دريايي 
15.بررسي، اجرايي نمودن و نظارت بر حسن اجراي كنوانسيون لندن و پروتكل هاي مربوطه در چارچوب شرح وظائف دفتر بررسي آلودگي هاي دريايي 
16.تهيه طرح مقابله با آلودگي هاي شيميايي و ساير آلودگيها در شرايط اضطراري در محيط زيست دريايي
17. همكاري در اجراي طرح مقابله با آلودگي هاي نفتي در شرايط اضطراري در محيط زيست دريايي
18.اجراي مسئوليت هاي مربوط به كميته حفاظت محيط زيست شوراي عالي اقيانوس شناسي
19.همكاري مستمر با مراكز تحقيقاتي و علمي ملي، منطقه اي و بين المللي در زمينه حفظ محيط زيست دريايي
20.مشاركت با دفتر ارزيابي زيست محيطي در خصوص بررسي گزارش هاي مطالعات ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي طرح ها و پروژه هاي مرتبط با محيط زيست دريايي

21.اصلاح قوانين، مقررات و حقوق مربوط به درياها با مشاركت ارگانهاي دريايي به منظور حفاظت بهتر از محيط زيست دريايي و مقابله با تخلفات
22.اجراي مسئوليت هاي ناشي از پيمان هاي منطقه اي و بين المللي دريايي
23.حمايت و گسترش آموزش هاي تخصصي زمينه هاي مختلف محيط زيست دريايي مقابله و كنترل آلودگي هاي نفتي، روشهاي پيشرفته پاكسازي سواحل، روشهاي پيشرفته برآورد خسارات ناشي از  آلودگي هاي شيميايي، و… 
24.افزايش آگاهي هاي عمومي و جلب مشاركت هاي مردمي در زمينه آلودگي هاي مختلف در مناطق دريايي 
25.جمع آوري اطلاعات تخصصي جهت تكميل بانك هاي اطلاعاتي
26.ظرفيت سازي جهت انجام مطالعات تخصصي و حفاظت از محيط زيست ساحلي دريايي