پایش کارخانه قند دزفول توسط کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شوش

 باتوجه به آغاز مجدد فعالیت کارخانه قند دزفول جهت استحصال شکر از چغند کشت بهاره، نسبت به پایش فعالیت کارخانه توسط کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شوش اقدام شد. باتوجه به قدمت کارخانه و عدم احداث تصفیه خانه جهت مدیریت پسآب خروجی، در هنگام فعالیت، منجر به ایجاد آلودگی در رودخانه دز گردیده که پیگیریهایی از طرف اداره حفاظت محیط زیست شوش جهت برنامه ریزی احداث تصفیه خانه، همچنین آهکهای ضایعاتی دپو شده در محوطه کارخانه در حال انجام شدن است.