پایش مرکز معاینه فنی خودروی سبک دانیال شوش

 در جهت بررسی و پایش عملکرد مرکز معاینه فنی خودروی سبک دانیال شهرستان شوش، نسبت به انجام بازدید مشترک توسط نمایندگان شهرداری شوش، راهور و کارشناس مسؤول محیط زیست شوش اقدام گردید. 
در این بازدید پس از بررسی گواهینامه های مربوط به کالیبراسیون تجهیزات مورد استفاده، توضیحات لازم در خصوص نحوه ارائه خدمات از طرف صادق کرد، مدیر مرکز ارائه گردید و بخش های مختلف واحد بازدید گردید. 
مهمترین نکته قابل ذکر، استقبال بسیار کم شهروندان از خدمات مرکز بوده که مستلزم حمایت قانونی جهت ترغیب دارندگان خودروی سبک به اخذ گواهی معاینه فنی می باشد.