دیــدار سـرپرسـت اداره حــفاظـت محیـط زیســت شهرســتان دشــت آزادگــان با دادسـتان جدید این شهـــرستان

 *به گــزارش روابط عمــومی اداره ڪل حفاڟت محیط زیســت خوزستــان، هادی جــلالی ســرپرســت اداره محیط زیست دشت آزادگان در این خصوص اظهـار کرد: در روز دوشــنبه ۱۹ آبـان ماه با حضــور در دفــتر دادســتان این شهــرستان و تبــریڪ به مناسبت تصدی این پــست و عــرض خیــر مقــدم به ایشــان و تقــدیر و تشــڪر از دادســتان ســابق این شهــرستان  حجـت الاسـلام والمسلمین پیونـد به خــاطراهتــمام ایشــان به مسائل زیســت محیطـی و اولویت بخشیــدن و تخصیص شعبـه جهت رسیــدگی به پــروندهای قضـایی تشــڪر نموده  و ضــمن تبییــن اهداف و راهــڪارهای زیسـت محیــطی جهــت جــلوگیــری از تخلفــات زیست محیطی و به بررسی معضلات شهــرستان از قبیــل تجاوز و تخــریب و برخورد با سودجویان و متخلفـان شڪاروصیـــد پرداختند. 
همچــنین دادســتان این شهــرستان حجت الاسلام  والمســلمین رضـایی بر اهتمام بر مـسائل زیسـت محیطی و پــایش و نظــارت بر ارگان های دیگــر همچــون آبفــا و شــهرداری  تاڪید نمــود.