بازدید کارشناسان محیط زیست از کشتارگاه طیور در منطقه گلگیر

 رئیس اداره حفاظت محیط زیست مسجدسلیمان گفت : بازدید از کشتارگاه طیور صحرا واقع در منطقه گلگیر صورت گرفت 
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان: مصطفی یوسفی در این خصوص اظهار داشت : در راستای انجام وظیفه نظارت و پایش صنایع و کنترل پساب واحدهای تولیدی و صنعتی ،ضمن نظارت بر نمونه برداری آزمایشگاه معتمد ،ازسیستم تصفیه  پساب این کشتارگاه بازدید شد و با توجه به نتایج آنالیزهای گذشته نواقص سیستم تصفیه به مسئول واحد تذکر داده شد .
وی خاطرنشان کرد: به استناد قوانین و ضوابط زیست محیطی واحدهایی که خروجی آنها به منابع آب، خاک و هوا با استانداردهای زیست محیطی تطابق نداشته باشد از سوی این اداره اخطاریه آلایندگی دریافت و مکلف به رفع آلایندگی در مهلت مقرر و معین می شوند و در صورت عدم رفع آلایندگی ضمن قرارگیری در لیست صنایع آلاینده به مراجع قانونی معرفی خواهد شد.