بازدید از واحدهای نفتی مستقر در رامشیر

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان-کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رامشیر از واحدهای نفتی مستقر در شهرستان بازدید بعمل آوردند.
داود رشیدی پور رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رامشیر دراین خصوص گفت: نظر به پایش های مستمر از واحد های نفتی مستقر درشهرستان ، کارشناسان اداره محیط زیست رامشیر از وضعیت محیط زیستی مجتمع های مارون 3و5 بازدید کردند.
وی در ادامه گفت: در این بررسی ضمن بازدید از محیط واحدها ، با توجه به موقعیت جغرافیایی و توپوگرافی محل استقرار، حساسیت ها و موارد پیشگرانه آلودگی در محیط زیست منطقه به مسئولین واحد متذکر گردید.