مديريت سواحل و تالابهاي ساحلي

1.   بررسي ابعاد و آثار گوناگون توسعه جوامع انساني و تاثير آن بر اكوسيستم ساحلي و تالاب هاي ساحلي
2.   بررسي، مطالعات كامل مناطق ساحلي در راستاي اجراي مديريت يكپارچه مناطق ساحلي ICZM خليج فارس، درياي عمان و خزر 
3.   بررسي و تهيه ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي در راستاي مديريت يكپارچه مناطق ساحلي ضوابط و استانداردهاي خشك كردن دريا و احداث جزاير مصنوعي، لايروبي و لايريزي، احداث و توسعه تأسيسات ساحلي مانند اسكله و بنادر، هتل و طرحهاي گردشگري ساحلي و دريايي، پالايشگاهها و نيروگاهها آب شيرين‌كن، ذخيره نفت و سوخت، خطوط لوله، سكوهاي نفتي و گازي و ساير كارخانجات و تأسيسات ساحلي و غيره 
4.   اجراي طرح ساماندهي سواحل بويژه جنبه هاي زيست محيطي و تعيين محدوده و حريم زيست محيطي سواحل خليج فارس، درياي عمان، درياي خزر و تالاب هاي ساحلي با همكاري ساير ارگانها و دستگاههاي دولتي مرتبط

1.   بررسي ابعاد و آثار گوناگون توسعه جوامع انساني و تاثير آن بر اكوسيستم ساحلي و تالاب هاي ساحلي
2.   بررسي، مطالعات كامل مناطق ساحلي در راستاي اجراي مديريت يكپارچه مناطق ساحلي ICZM خليج فارس، درياي عمان و خزر 
3.   بررسي و تهيه ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي در راستاي مديريت يكپارچه مناطق ساحلي ضوابط و استانداردهاي خشك كردن دريا و احداث جزاير مصنوعي، لايروبي و لايريزي، احداث و توسعه تأسيسات ساحلي مانند اسكله و بنادر، هتل و طرحهاي گردشگري ساحلي و دريايي، پالايشگاهها و نيروگاهها آب شيرين‌كن، ذخيره نفت و سوخت، خطوط لوله، سكوهاي نفتي و گازي و ساير كارخانجات و تأسيسات ساحلي و غيره 
4.   اجراي طرح ساماندهي سواحل بويژه جنبه هاي زيست محيطي و تعيين محدوده و حريم زيست محيطي سواحل خليج فارس، درياي عمان، درياي خزر و تالاب هاي ساحلي با همكاري ساير ارگانها و دستگاههاي دولتي مرتبط 
5.    بررسي و تعيين ميزان حساسيت و آسيب پذيري مناطق مختلف نواحي ساحلي با توجه به ساختار و وضعيت ژئومورفولوژيك، اكولوژيك، بيولوژيك، اقتصادي- اجتماعي، آلودگي ها و منابع آلودگي و ...
6.      بررسي، مطالعه و تدوين و اجراي طرح جامع مديريت زيست محيطي نوار ساحلي EMP 
7.   بررسي فني و اظهار نظر كارشناسي طرحهاي ارزيابي اثرات پروژه هاي مختلف توسعه و ساخت ساز در محدوده ساحلي خليج فارس، درياي عمان و درياي خزر با همكاري دفتر ارزيابي زيست محيطي
8.     راه اندازي گارد ساحلي و حفاظت دائمي و مستمر از محيط زيست دريايي و زيستگاههاي ارزشمند
9.   اصلاح و بازنگري قوانين و مقررات و آيين نامه هاي اجرايي زيست محيطي مربوط به حفظ و حمايت از محيط زيست دريايي، سواحل و تالاب هاي ساحلي
10.همكاري مستمر با مراكز تحقيقاتي و علمي ملي، منطقه اي و بين المللي در زمينه هاي مرتبط با مديريت سواحل و تالاب هاي ساحلي 
11.تعيين الگوي مديريت زيست محيطي در تالاب ها و آبهاي ساحلي
12.بررسي و شناخت گونه هاي مختلف آبزيان اعم از گياهان، جانوران، ميكروبها، قارچ ها و تك سلولي ها در تالاب هاي ساحلي
13.افزايش آگاهي هاي عمومي و جلب مشاركت گروههاي مردمي در جهت حفظ و بقاء تالاب هاي ساحلي
14.تعيين و بررسي الگوي مديريت سواحل و بررسي ابعاد و آثار توسعه بر زيستگاه هاي تالابي
15.بررسي و بازسازي مناطق حساس آسيب ديده تالاب هاي ساحلي
16.معرفي و حفاظت از گونه هاي كمياب، آسيب پذير و در معرض خطر انقراض در تالاب هاي ساحلي
17.راه اندازي برنامه پايش زيست محيطي و مديريت تالاب ها در جهت بهره برداري پايدار
18.جمع آوري اطلاعات تخصصي جهت تكميل بانك هاي اطلاعاتي
19.بررسي، توسعه و مديريت گردشگري ساحلي و دريايي و ساير فعاليتهاي سازگار با محيط زيست در چارچوب بهره برداري پايدار محيط زيست دريايي  
20.بررسي و اجرايي نمودن و نظارت بر حسن اجراي پروتكل هاي مربوط به كنوانسيون كويت سازمان راپمي در چارچوب شرح وظائف مديريت سواحل و تالاب هاي ساحلي
21.بررسي، اجرايي نمودن و نظارت بر حسن اجراي پروتكل هاي مربوط به كنوانسيون تهران در چارچوب شرح وظايف مديريت سواحل و تالاب هاي ساحلي
22.بررسي و اجرايي نمودن و نظارت بر حسن اجراي كنوانسيون لندن و پروتكل هاي مربوطه در چارچوب شرح وظايف مديريت سواحل و تالاب هاي ساحلي
23.همكاري در اجراي كنوانسيون تنوع زيستي، كنوانسيون حمايت از گونه هاي وحشي مهاجر، كنوانسيون مربوط به تالاب هاي مهم بين المللي بويژه تالاب هاي زيستگاه پرندگان آبزي رامسر، كنوانسيون تجارت  بين المللي گونه هاي جانوران و گياهان وحشي در معرض خطر انقراض و نابودي، اتحاديه بين المللي حفاظت از طبيعت و منابع طبيعي و ساير كنوانسيون ها در چارچوب شرح وظايف مديريت سواحل و تالاب هاي ساحلي 
24.مطالعات بيولوژيك و اكوبيولوژيك، پايش و حفاظت زيستگاههاي حساس تالاب هاي ساحلي
25.بررسي و پايش اكولوژيك تالاب هاي ساحلي شامل پارامترهاي فيزيكوشيميايي اكسيژن محلول، حرارت،  شوري، PH، كدورت، چگالي، جريان، جزرو مد، بيولوژيك و همينطور گونه هاي مهم آبزي و در معرض خطر و انقراض 
26.پايش وضعيت اكولوژيك، بيولوژيك و سلامت زيستگاههاي حساس و تغييرات آن و عوامل مخرب آن در تالاب هاي ساحلي
27.بررسي و حفاظت از تنوع زيستي در تالاب هاي ساحلي بريا اهميت اكولوژيك و تنوع زيستي بالا 
28.راه اندازي برنامه جامع احياء و بازسازي زيستگاهها و اكوسيستم تالاب هاي ساحلي آسيب ديده
29.بازسازي مناطق و زيستگاههاي حساس تالاب هاي ساحلي آسيب ديده با حمايت و همكاري ساير ارگانهاي دريايي و جوامع محلي و سازمانهاي غيردولتي 
30.ظرفيت سازي جهت انجام مطالعات تخصصي و حفاظت از محيط زيست ساحلي دريايي
31.انجام مطالعات جريان هاي سطحي و عمقي دريايي ، جزر و مد  و گردش آب در نواحي ساحلي و دريايي، بررسي امواج دايمي ، فصلي ، ناشي از طوفان و سونا مي ومطالعه نوسانات سطح آب دريا و تاثير آن بر تعادل اكولوژيك در اكوسيستم هاي مرتبط
32.بررسي پارامترها و خواص فيزيكي آب مانند دما، شوري، چگالي، كدورت آب و نحوه توزيع سطحي و عمقي اين پارامترها
33.مطالعه و بررسي فرآيندهاي ساحلي و مصب  منجمله اختلاط و گردش آب در خورها و رودخانه هاي متصل به دريا 
34.بررسي نحوه رسوبگذاري و يا فرسايش در سواحل ، خشك كردن دريا و تغيير مورفولوژي نواحي سواحلي مرداب هاي مانگروها ، مارشهاي شور ، خورها و...
35.شناخت اشكال زمين شناختي و هيدرولوژي زيستگاههاي ساحلي دريايي حائز اهميت
36.بررسي چگونگي پخش و گسترش لكه هاي نفتي ناشي از نفت كش ها و يا سكوهاي نفتي با توجه به تاثيرات مخرب آن ها بر اكوسيستم هاي دريايي
37.انجام مدل سازي هاي دو بعدي و سه بعدي جريان ، انتقال رسوبات و خصوصيات آب در نواحي ساحلي و دريايي
38.ايجاد و استقرار پايگاه جامع اطلاعات جغرافيايي محيط هاي ساحلي و دريايي كشور و روز آمد نمودن آن با همكاري دفتر پژوهش، برنامه ريزي، اطلاع رساني و آمار
39.تهيه و طراحي بانك هاي اطلاعات تخصصي روزآمد به همراه اطلاعات دقيق جغرافيايي بر مبناي سيستم GIS و تبادل داده ها و اطلاعات با ساير مراكز دريايي كشور
40.جمع آوري، ساماندهي و روزآمد نمودن اطلاعات تخصصي به همراه اطلاعات دقيق جغرافيايي سيستم GIS  و استفاده از  بانك هاي اطلاعاتي تخصصي دريايي
41.تبادل داده ها و اطلاعات دريايي با ساير مراكز دريايي كشور 
42.شناسايي و بررسي تغييرات زيستگاههاي مرجاني، پلانكتونها، پوشش گياهي مناطق ساحلي و غيره به كمك  تكنيك هاي سنجش از دور
43.توليد اطلاعات تخصصي جهت تهيه نقشه هاي پراكنش موجودات دريايي و موجودات مرتبط با دريا