بــــرگزاری مراســـم نهــال ڪاری و توزیــع ڪیسه زباله و بروشــور درجــنگل گــردشگــری ام الـدبس دشــت آزادگــان

 به گــزارش روابــط عمومی اداره ڪل حفاظت محیط زیــست خوزستان- هادی جــلالی سرپرست اداره حــفاظت محیط زیست دشــت آزادگــان گفت: این برنامه روز جمعــه مورخ ۲۸ آذرماه بــا هــدف ترویــج و آمــوزش محیط زیســت و با شعـــار هر خانــواده یڪ همیار محیط زیــست در بین خـــانواده های شهرستان  برگزار شد. 
وی ادامه داد: در این مراســم ڪه با حضــور منــابع طبیعی و آبخــیزداری شهرستان دشـت آزادگـان ، هویزه ، انجمن های مــردم نهاد زیست محیطی و استقبال عــامه مــردم از این امــر خیــر و ابراز و عـلاقه به سـرسبزی شهر و دیار خود و پـاکی محیط زیســت برگزار شد ، نهال و کیسه زباله و بروشـــور توزیع و اهدا شد.
جــلالی افزود : درختڪاری از سنت های پســندیده است ڪه ائمه و معصومین اشاره زیادی به آن ڪردند. در پایان برنامه با  برگزاری مســابقه های محیط زیستی  و آشنایی مردم با تنوع زیستی منطقه جوایزی به برنــدگان داده شد.