برگزاری سومين جلسه كميته مديريت پسماند بهبهان در سال۹۹

 به گزارش روابط عمومي اداره کل حفاظت محيط زيست خوزستان، سومين جلسه كميته مديريت پسماند شهرستان بهبهان در سال 1399 برگزار گرديد.
اين جلسه به رياست معاونت فرمانداري شهرستان بهبهان و به دبيري اداره حفاظت محيط زيست بهبهان و با حضور معاونت بهداشت دانشكده علوم پزشكي بهبهان، معاونت شهرداري بهبهان، شهرداري شهر تشان، بخشدار مركزي شهرستان بهبهان و بخشدار تشان، شواري بخش و شوراي شهر تشان در محل سالن جلسات فرمانداري شهرستان برگزار گرديد.
در اين جلسه وضعيت پسماندهاي روستاها مورد بررسي قرار گرفت و گزارش اقدامات صورت گرفته در برخي از روستاها ارائه گرديد و مقرر گرديد جلساتي در بخشداري جهت حل معضلات زيست محيطي روستاها برگزار گردد.
ديگر موضوعات جلسه بررسي وضعيت محل تخليه نخاله هاي ساختماني و همچنين بررسي وضعيت كارگاه هاي ضايعاتي بود كه اقدامات صورت گرفته در اين زمينه گزارش گرديد، چالش ها و موانع پيش رو مورد بررسي قرار گرفت و جهت پيشبرد اين معضلات و اقداماتي پيش بيني و مصوباتي در نظر گرفته شد.
همچنين موضوع مديريت پسماندهاي عادي شهر تشان با حضور مسئولين شهر تشان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مقرر شد اقدامات جهت مديريت پسماندهاي شهر تشان از سوي بخشداري و شهرداري صورت گيرد.