بازدید مدیرکل محیط زیست خوزستان از سایت پسماند ایذه و پاسگاه محیط بانی میانگران

مدیرکل محیط زیست خوزستان از سایت پسماند ایذه و پاسگاه محیط بانی میانگران بازدید به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان، محمد جواد اشرفی مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان به منظور حضور در در جلسه کارگروه پسماند ایذه به این شهرستان سفر کرد.
علاوه بر پسماند، بررسی وضعیت پیشرفت پاسگاه محیط بانی میانگران به منتظور بهره‌برداری و بازدید از سایت قدیم پسماند شهری ایذه از دیگر برنامه‌های مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خوزستان در این شهرستان بود.
اشرفی در آخرین بازدید خود راهی سایت موقت پسماند ایذه در حاشیه شهر شد و  به بررسی وضعیت موجود در آن پرداخت.
پس از تعطیلی تنها سایت مجوزدار پسماند شهرستان ایذه در منطقه لاپهن راسفند، زباله‌های شهری این شهر به یک منطقه در حاشیه این شهر و مجاورت محله منطقه در محلی موسوم به کوره‌های قدیمی منتقل شد که در نبود مکان دیگر جهت جانمایی سایت جدید همچنان شاهد انباشت زباله از سوی شهرداری در این محل هستیم.