معــــــدوم ســـــازی مواد غــذایی فاسد (خشکبار) در شهــرستان دشت آزادگـــان

 ســـرپرست  اداره حفاظت محیط زیست شهــرستان دشـــت آزادگـــان از امحــــاء و انــهدام ۵۰ کیسه مغــز پســته و ۱۰۰کیسه تخمه فاسد در این شهــرستان خبــر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- سید مهدی نژاد حسینی سرپرست اداره دشــت آزادگــان در این خصوص اظهارنمــود: محمـــوله ای از خشکبار که در سال ۱۳۹۸ قصــد خروج به مقصـــد عراق را داشــت در پایانه مرزی چذابه ضــبط گــردید و مواد غذایی کشف شده به تعاونی روستایی شهرستان تحویل گردید که پس از گذشت یک سال از زمان توقیف به دلیل فاسد شدن خشکبار و غیــر قابل مصـــرف بودن بــا حضــور ادارات ذیـــربط معدوم ســـازی گـــردید.