بازدید از محل دپو و دفع ضایعات فضای سبز در شهر بندر امام خمینی (ره)

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان: از محل دپو و دفع ضایعات فضای سبز در شهر بندر امام خمینی (ره) بازدید شد.
ایرج سلیمانی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بندر ماهشهر گفت : جهت بررسی وضعیت پسماند و تعیین مکان مناسب جهت دفع ضایعات فضایی سبز در سطح شهر بندر امام خمینی(ره) از مکان مشخص شده برای دپو و دفع ضایعات فضای سبز بازدید به عمل آمد و مقرر شد بعد از تملک مکان مورد نظر توسط شهرداری بندر امام خمینی(ره) ضایعات فضای سبز صنایع و شهرداری بندر امام خمینی(ره) به آنجا منتقل شود و نیز به منظور حراست از مکان مورد نظر شهرداری سازمان منطقه ویژه ۲ نفر نگهبان بصورت شبانه روزی در محل مورد نظر به منظور حراست و جلوگیری از آتش سوزی های احتمالی در این مکان مستقر نمایند.