گشــت و کنترل یگان حفاظت محیط زیست دشــت آزادگـان و سرکشی به آبشخــورهای احداثی در منطقه حفاظت شده میشداغ

 به گــزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیسـت خوزسـتان - سید مهدی نژاد حسینی سرپرست اداره حفاظت محیط زیست دشت آزادگـان گفت: طی گشت و کنترل در تاریخ ۲ اسفند ماه در حوزه استحفاظی دشت آزادگان، به همراه یگان این اداره از منطقه حفاظت شده میشداغ بازدید بعمل آمده و مشکلات موجود از قبیل نقلیه و سرکشی به آبشخورهای موجود در منطقه حفاظت شده و لزوم سرویس کامیون ۱۰تنی جهت آبرسانی به آبشخورها و تعمیــر حوضچه بررسی شد.
همچنین پس از سرکشی به عشایر موجود در منطقه اخطاریه مبنی بر خروج از منطقه داده شد تا امنیت و آسایش جهت زاد آوری ریم میشداغ فراهم شود.