کنوانسيون هاي مرتبط با دريا

  طرح ملي آمادگي، مقابله و همكاري در برابر آلودگي نفتي
  پروتکل تخلیه مواد زائد دردریا
  قانون پروتكل راجع به حمايت محيط زيست دريايي در برابر منابع آلودگي مستقر در خشكي
  کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتیها (مارپل) (MARPOL)
  پروتكل‌ مربوط‌ به‌ مداخله‌ در درياهاي‌ آزاد در صورت‌ بروز آلودگي‌ ناشي‌ از موادي‌ غير از نفت‌
  پروتكل‌ راجع‌ به‌ آلودگي‌ دريايي‌ ناشي‌ از اكتشاف و استخراج‌ از فلات‌ قاره‌‌
  كنوانسيون‌ بين‌المللي‌ مربوط‌ به‌ مداخله‌ در درياهاي‌ آزاد در صورت‌ بروز سوانح‌ آلودگي‌ نفتي
  متن مصوبه قانون تصويب پروتكل كنترل انتقالات برون مرزي و دفع مواد زايد خطرناك و ديگر ضايعات در دري
  کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از دفع مواد زائد
  كنوانسيون‌ بين‌المللي‌ آمادگي‌، مقابله‌ و همكاري در برابر آلودگي‌ نفتي
  كنوانسيون‌ منطقه‌اي‌ كويت براي‌ همكاري‌ دربارة‌ حمايت‌ و توسعه‌ محيط‌ زيست دريايي و نواحي‌ ساحلي‌
  كنوانسيون‌ چارچوب‌ حفاظت‌ از محيط‌ زيست‌ دريايي‌ درياي‌ خزر
  كنوانسيون‌ حمايت‌ ميراث فرهنگي‌ وطبيعي‌ جهان
  كنوانسيون‌ مربوط‌ به‌ تالابهاي‌ مهم‌ بين‌المللي به‌ ويژه‌ تالابهاي‌ زيستگاه‌
  متن یکپارچه شده کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی
  يادداشت تفاهم در خصوص حفاظت و مديريت لاک پشتان دريايي و زيستگاه آنها در اقيانوس هند و جنوب شرق آس
  آلودگي دريايي ناشي از دفع مواد زائد و ديگر مواد
  كنوانسيون‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در مورد تغييرات‌ آب‌ و هوا (تغييرات‌ اقليمي‌)
  قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون استکهلم درخصوص آلاینده‏های آلی پایدار
  متن مصوبه قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب
  كنوانسيون‌ تنوع‌ زيستي‌
  كنوانسيون‌ حفاظت‌ از گونه‌هاي مهاجر وحشي‌
  كنوانسيون‌ روتردام در خصوص آيين‌ اعلام‌ رضايت‌ قبلي‌ براي مواد شيميايي‌ و آفت‌كش‌هاي‌ خطرناك خاص
  پروتكل ايمني زيستي
  کنوانسيون حقوق درياها در خصوص حفظ و مديريت ذخاير ماهيان مهاجر و دوکاشانه اي
  قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي كنترل و مديريت آب توازن و رسوبات كشت
  كنوانسيون‌ بازل‌
  كنوانسيون‌ مديريت‌ زيست‌محيط آلاينده‌هاي‌ آلي‌ پايدار
  دستورالعمل اجرايي كنوانسيون بين المللي كنترل سيستمهاي مضر ضدخزه
  كنوانسيون‌ تجارت‌ بين‌المللي گونه های جانوری در معرض خطر انقراض‌
  جلوگیری از مواد مضر ناشی از حمل مواد بسته بندی
  کنوانسیون بین المللی کانتینرهای ایمن
  دستورالعمل اجرايي ضميمه دوم كنوانسيونبين المللي مارپل
  درياهاي آزاد درصورت بروز سوانح آلودگي نفتي و پروتكل مداخله
  کنوانسیون بین المللی مقابله و همكاري در برابر الودگي نفتي

  طرح ملي آمادگي، مقابله و همكاري در برابر آلودگي نفتي
  پروتکل تخلیه مواد زائد دردریا
  قانون پروتكل راجع به حمايت محيط زيست دريايي در برابر منابع آلودگي مستقر در خشكي
  کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتیها (مارپل) (MARPOL)
  پروتكل‌ مربوط‌ به‌ مداخله‌ در درياهاي‌ آزاد در صورت‌ بروز آلودگي‌ ناشي‌ از موادي‌ غير از نفت‌
  پروتكل‌ راجع‌ به‌ آلودگي‌ دريايي‌ ناشي‌ از اكتشاف و استخراج‌ از فلات‌ قاره‌‌
  كنوانسيون‌ بين‌المللي‌ مربوط‌ به‌ مداخله‌ در درياهاي‌ آزاد در صورت‌ بروز سوانح‌ آلودگي‌ نفتي
  متن مصوبه قانون تصويب پروتكل كنترل انتقالات برون مرزي و دفع مواد زايد خطرناك و ديگر ضايعات در دري
  کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از دفع مواد زائد
  كنوانسيون‌ بين‌المللي‌ آمادگي‌، مقابله‌ و همكاري در برابر آلودگي‌ نفتي
  كنوانسيون‌ منطقه‌اي‌ كويت براي‌ همكاري‌ دربارة‌ حمايت‌ و توسعه‌ محيط‌ زيست دريايي و نواحي‌ ساحلي‌
  كنوانسيون‌ چارچوب‌ حفاظت‌ از محيط‌ زيست‌ دريايي‌ درياي‌ خزر
  كنوانسيون‌ حمايت‌ ميراث فرهنگي‌ وطبيعي‌ جهان
  كنوانسيون‌ مربوط‌ به‌ تالابهاي‌ مهم‌ بين‌المللي به‌ ويژه‌ تالابهاي‌ زيستگاه‌
  متن یکپارچه شده کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی
  يادداشت تفاهم در خصوص حفاظت و مديريت لاک پشتان دريايي و زيستگاه آنها در اقيانوس هند و جنوب شرق آس
  آلودگي دريايي ناشي از دفع مواد زائد و ديگر مواد
  كنوانسيون‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در مورد تغييرات‌ آب‌ و هوا (تغييرات‌ اقليمي‌)
  قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون استکهلم درخصوص آلاینده‏های آلی پایدار
  متن مصوبه قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب
  كنوانسيون‌ تنوع‌ زيستي‌
  كنوانسيون‌ حفاظت‌ از گونه‌هاي مهاجر وحشي‌
  كنوانسيون‌ روتردام در خصوص آيين‌ اعلام‌ رضايت‌ قبلي‌ براي مواد شيميايي‌ و آفت‌كش‌هاي‌ خطرناك خاص
  پروتكل ايمني زيستي
  کنوانسيون حقوق درياها در خصوص حفظ و مديريت ذخاير ماهيان مهاجر و دوکاشانه اي
  قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي كنترل و مديريت آب توازن و رسوبات كشت
  كنوانسيون‌ بازل‌
  كنوانسيون‌ مديريت‌ زيست‌محيط آلاينده‌هاي‌ آلي‌ پايدار
  دستورالعمل اجرايي كنوانسيون بين المللي كنترل سيستمهاي مضر ضدخزه
  كنوانسيون‌ تجارت‌ بين‌المللي گونه های جانوری در معرض خطر انقراض‌
  جلوگیری از مواد مضر ناشی از حمل مواد بسته بندی
  کنوانسیون بین المللی کانتینرهای ایمن
  دستورالعمل اجرايي ضميمه دوم كنوانسيونبين المللي مارپل
  درياهاي آزاد درصورت بروز سوانح آلودگي نفتي و پروتكل مداخله
  کنوانسیون بین المللی مقابله و همكاري در برابر الودگي نفتي