بازدید مشترک محیط زیست و شهرداری از جایگاه پسماند هفتکل

 
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- پیرو مشکلات زیست محیطی ناشی از وضعیت نامساعد جایگاه دفع پسماند شهری هفتکل و متعاقبا شکایت از شهرداری در این زمینه در روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ بازدید مشترکی توسط مسئولین محیط زیست و شهرداری از آن مکان صورت پذیرفت.
مسلم بربریان رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان هفتکل با اعلام این خبر عنوان نمود: رهاسازی بی ضابطه زباله‌های شهری در محل مذکور و آتش سوزی های مداوم موجب آلودگی هوا و محیط اطراف گردیده که پس از بررسی ، صدور اخطاریه و طرح شکایت در این زمینه و همچنین تشکیل کمیته تخصصی پسماند شهرستان در همین خصوص شهرداری موظف به ساماندهی مکان فوق و ممانعت از انتشار آلودگی گردید.
بربریان افزود : از آنجایی که آن محل فاقد مجوز و استانداردهای مندرج در ضوابط محلهای دفع پسماند می باشد طی جلسه کمیته تخصصی پسماند شهرداری ملزم به مکان یابی مجدد و اعلام به ادارات ذیربط جهت بررسی و اعلام نظر گردید.