پیش‌بینی افزایش‌ موارد حریق در جنگل‌های خوزستان

https://www.isna.ir/news/1400030805626/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86