رها سازی یک بهله سارگپه در طبیعت باغملک

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- اداره حفاظت محیط زیست باغملک در روز شنبه مورخ 12 تیر ماه  یک بهله سارگپه  را پس از تیمار و اطمینان از توانایی پرواز در طبیعت شهرستان باغملک رهاسازی نمود.
سید سعید موسوی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان باغملک  با اعلام این خبر افزود: این پرنده که توسط دو نوجوان دوستدار محیط زیست شهرستان تحویل اداره گردیده بود، پس از تیمار و اطمینان از توانایی پرواز در طبیعت باغملک رهاسازی گردید.