مدیریت پسماندهای عفونی در دزفول با رویکردی نوین

 رضا قپانچی پور رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول از برگزاری جلسه مدیریت پسماندهای عفونی در دزفول خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، دومین جلسه تخصصی مدیریت پسماندهای عفونی با حضور معاون فرماندار و نمایندگان سایر دستگاه های متولی در محل فرمانداری ویژه شهرستان دزفول برگزار گردید.
در این جلسه احسانیان معاون عمرانی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول با تاکید بر اهمیت موضوع گفت: مدیریت اصولی پسماندها عفونی ضامن سلامت جامعه می باشد و امری ضروری تلقی گردیده، لذا استفاده از فناوری های نوین منجر به ارتقای کیفیت بهداشت و حفظ محیط زیست می گردد.
رضا قپانچی پور رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول نیز در اینباره اظهار داشت: وفق بررسی های صورت گرفته و لزوم بازنگری در خصوص مدیریت امحاء پسماندهای عفونی شهرستان، طی جلسه ای که با حضور معاون عمرانی فرمانداری و نمایندگان نظام پزشکی، مرکز بهداشت، سازمان مدیریت پسماند و شرکت توسعه ایمن الکترونیک باختران فعال در زمینه تولید دستگاه بیخطر ساز پسماندهای عفونی و همچنین کارشناسان این اداره  برگزار گردید، مراحل بی خطر سازی پسماندها و عملکرد پیمانکار فعلی مورد نقد قرار گرفته و ضمن آشنایی با دستگاه ها و محصولات نوین و بروز در این عرصه، راهکارها، چالشها و موانع موجود در ارتقا کیفیت و بهبود عملکرد حاضر بررسی و به ارائه راهکار و درج مصوبات مربوطه پرداخته شد.