بازدید از واحد صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان-  محمدجواد اشرفی مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان به همراه معاون محیط زیست انسانی ، رئیس محیط زیست انسانی اداره کل و رئیس اداره حفاظت محیط زیست مسجدسلیمان از واحد صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان بازدید نمودند.
مصطفی یوسفی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مسجدسلیمان گفت: با توجه به مشکلات محیط زیستی پیش آمده از سوی واحد صنایع پتروشیمی، مدیر کل و هیئت همراه از بخش های مختلف این واحد صنعتی از جمله  سیستم های تصفیه خانه بهداشتی- صنعتی و فرایندی، واحد RO و .... بازدید نمودند. 
وی با اشاره به اینکه اداره کل حفاظت محیط زیست استان، موضوع آلودگی صنایع را تا رفع آلودگی پیگیری می نماید افزود: آلودگی صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان ناشی از رها سازی پساب آلوده در حال پیگیری و این واحد در حال اقداماتی جهت رفع آلودگی می باشد.
شایان ذکر است واحد صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان در اواخر اردیبهشت به صورت رسمی افتتاح گردید که در دو نوبت در خرداد ماه اقدام به رهاسازی پساب آلوده نمود.