نخستین ثبت گونه مرگوس کاکلی برای استان خوزستان

 
نخستین ثبت گونه ای برای استان خوزستان
نام گونه: مرگوس کاکلی
شمار پرنده: یک فرد در حال پرریزی
مکان پایش: هورالعظیم 
زمان پایش: 2 مرداد 1400 
پایشگران: آقایان علی سجادجلالی، محمد ساکی، قاسم کوتی، محمد پورجوادی و فاضل حمودی، تصویر و ثبت از علی سجاد جلالی
 
http://iranbirdrecords.ir/1400/05/03/Red-breasted%20Merganser%20in%20Hour-al-Azim%20in%20July%202021