محکومیت شهرداری مسجدسلیمان به دلیل سوء مدیریت درمحل بارگیری و سایت دفن زباله شهرمسجدسلیمان

 
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مسجدسلیمان ازمحکومیت شهرداری این شهربه دلیل عدم کنترل انتشارآلودگی وسوء مدیریت درسایت دفن زباله شهرستان خبرداد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان - مصطفی یوسفی اظهارکرد: درشهرمسجدسلیمان باتولیدروزانه 90 تن پسماندضروریست ساماندهی پسماندوزباله به بیش ازصورت علمی واصولی مدیریت گردد.
وی افزود: شهرداری به دلیل تخلفات محیط زیستی وعدم رعایت استانداردهای دفع ودفن پسمانددرمحاکم قضائی شهرستان مسجدسلیمان محکوم شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست مسجدسلیمان گفت: دفع غیراصولی، نفوذوجاری شدن شیرابه سمی در محیط ودرسفره های آب زیرزمینی، سوزاندن پسماندها، عدم راه اندازی کارخانه بازیافت زباله، عدم ساماندهی مکان سایت دفن درطول سالهای متمادی توسط شهرداری ازمهمترین مشکلات جایگاه زباله شهرمسجدسلیمان است که سلامتی مردم راتهدیدمی کند.
یوسفی خاطرنشان کرد : این موارد به عنوان تهدیدعلیه بهداشت عمومی، ایجاد آلودگی وتخریب محیط زیست بوده وباارائه مدارک ومستندات طی دوفقره پرونده علیه شهرداری مسجدسلیمان اقامه دعوی شد.