برگزاری جلسه شورای حفاظت منابع آب شهرستان آبادان

  به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان ، جلسه شورای حفاظت منابع آب شهرستان آبادان با دستور کار تشریح آخرین شرایط منابع آبی و سیاست گذاری راهبردی سازمان در کنترل و تعدیل خشکسالی در فرمانداری شهرستان آبادان برگزار شد.
 در این جلسه وضعیت منابع آب، حجم آب پشت سدهای استان، میزان بارش ها تا پایان پاییز در سطح استان و حوضه آبریز و مقایسه آن با سال گذشته و سال نرمال، کاهش شدید بارش ها، استمرار شرایط خشکسالی، وضعیت دبی، EC آب رودخانه کارون از مقطع اهواز تا آبادان و روند افزایش آن در ماه های اخیر  تشریح گردید.
علی فتحی نیا رئیس اداره محیط زیست شهرستان آبادان  افزود : شناسایی و ممانعت از تخلیه منابع آلوده کننده آب شامل پسابهای کشاورزی ، صنعتی ، آبزی پروری و بیمارستانی و .. به رودخانه توسط اداره حفاظت محیط زیست صورت پذیرفته و گزارش اقدامات در این خصوص به فرمانداری و امور آب اعلام گردیده است