بازديد و پايش واحدهاي توليدي شهرك صنعتي بهبهان

 
به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان- فرخ شيرعلي رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان بهبهان گفت : بازديد و پايش اداره حفاظت محيط زيست شهرستان بهبهان از واحدهاي توليدي شهرك صنعتي بهبهان انجام شد.

شيرعلي ضمن تاكيد بر اهميت موضوع توسعه پايدار ، گفت: به منظور حفاظت از محيط زيست و جلوگيري از آلودگي هاي زيست محيطي و شناسايي منابع آلاينده، مطابق پايش دوره اي از واحدهاي صنعتي، خدماتي و توليدي در شهرستان بهبهان بازديد و پايش زيست محيطي از واحدهاي توليدي شهرك صنعتي بعمل آمده و نمونه برداري از فاضلاب خروجي تعدادي از صنايع غذايي انجام گرديد.

 وي ادامه داد: بازديد از واحدهاي صنعتي،  خدماتي و توليدي وفق قوانين و مقررات محيط زيست در طول سال با جديت فراوان انجام مي شود كه پس از سنجش خروجي ها، تعدادي واحدآلاينده شناسايي كه برخي از واحدها مبادرت به رفع آلودگي نموده و تعدادي نيز تحت پيگيري حقوقي قرار گرفته اند.

وي گفت: محيط زيست نقش حياتي براي ادامه حيات بشر دارد و بايستي با همه امكانات از آن محافظت كرد و در كنار همه موارد مطرح شده، اهميتي ويژه اي براي حفظ و پايداري محيط زيست در نظر داريم و از توسعه پايدار و ارتقاء نظام اقتصاد بين الملل نيز غافل نيستيم و به سه اصل مهم توسعه پايدار، حق آيندگان و اكوسيستم ها با نگاه عادلانه برخورد خواهيم كرد.