برگزاری کارگروه دو روزه با مرور برنامه مدیریت جامع تالاب شادگان و بررسی نقش و مسئولیت دست اندرکاران در استان خوزستان