برگزاري كارگروه مديريت پسماند در باغملك

 
به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان- اولين كارگروه مديريت پسماند شهرستان در سال ۱۴۰۱ با حضور اعضاي كارگروه در محل سالن جلسات شهرداري قلعه تل برگزار گرديد.

در اين جلسه سيد سعيد موسوي رئيس اداره حفاظت محيط زيست باغملك با اشاره به شرايط زندگي امروزي كه به توليد حجم بسيار زيادي از پسماندهاي عادي، پزشكي، صنعتي و ... مي گردد از متوليان امر درخواست نمودند هر ارگاني با توجه به وظايفي كه طبق قانون به آنان محول گرديده است لزوم مديريت صحيح و اصولي پسماندها را در راستاي جلوگيري از آلودگي محيط زيست به صورت ويژه در دستور كار خود قرار دهند. در ادامه ضمن بررسي مصوبات جلسه گذشته و ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته در اين روستا، اعضاي حاضر در جلسه به بحث و تبادل نظر در اين خصوص پرداختند.
همچنين از يك شركت سرمايه گذار بخش خصوصي كه در زمينه توليد كود كمپوست و تفكيك زباله هاي بازيافتي فعاليت داشته توسط شهرداري دعوت گرديد و ايشان پيرامون مجموعه فعاليت هاي خود در اين زمينه توضيحاتي را ارائه نمودند و اعلام آمادگي نمودند در صورت مهيا نمودن شرايط زير ساختي فعاليت هاي خود در اين زمينه را در شهرستان باغملك اجرا نمايند.