فرماندار ایذه در روز درختکاری: حفظ محیط زیست و منابع طبیعی مسئله ای فرهنگی است که با مشارکت عمومی محقق می شود