اجرای برنامه آموزشی در مدارس شهرستان لالی

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان - فرید صالحی پور باورصاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لالی گفت: مامورین اجرایی این اداره با حضور در برخی مدارس این شهرستان، از اهمیت ویژه  حفاظت از محیط زیست برای دانش آموزان مطالبی ارائه نمودند.

صالحی پور اظهار داشت : با توجه اینکه حفاظت از محیط زیست تنها وظیفه یک سازمان و نهاد نیست و مطابق اصل ۵۰ قانون اساسی کشور حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند،وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگي محيط زيست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کندممنوع است،آحاد مردم باید نسبت به آن احساس مسئولیت کنند.
صالحی پور در پایان بیان نمود: هدف از برگزاری این برنامه ایجاد آگاهی و جلب افکار عمومی بخصوص دانش آموزان در راستای حفاظت از محیط زیست، ترویج فرهنگ محیط زیستی و جلوگیری از آلودگی زمین است.