سفر دکتر مرادی و دکتر فرخی زاده به استان خوزستان در اردیبهشت 1402

سفر دکتر مرادی معاون آموزش و مشارکت های مردمی و سخنگوی سازمان حفاظت محیط زیست و
دکتر فرخی زاده مشاور ریاست سازمان و مسئول بازرسی و ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات به استان خوزستان
6 لغایت 8 اردیبهشت 1402