سفر دکتر سلاجقه معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور به استان خوزستان -7 و 8 اردیبهشت 1402