پایش محیط زیست از کارخانجات آسفالت و سنگ شکن در شوشتر

 سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شوشتر گفت : کارخانجات تولید آسفالت و سنگ شکن در شوشتر مورد پایش زیست محیطی قرار گرفتند
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان - مهدی زمانپور در خصوص نحوه انجام این پایش اظهار داشت : در راستای پایش واحد‌های صنعتی و بررسی وضعیت زیست محیطی و آلایندگی این واحدها ، همکاران این اداره با سرکشی و بازدید از کارخانجات تولید آسفالت و سنگ شکن مستقر در شهرستان ، سیستم های کنترل آلایندگی هوا ، پساب ، خوداظهاری و عمل به تعهدات و الزامات زیست محیطی آنها را مورد بررسی و رصد قرار دادند و رعایت ضوابط و کاستی های موجود را به مسئولین این واحدها تذکر دادند.
وی افزود : پایش زیست محیطی واحد‌های تولید آسفالت و سنگ شکن و رعایت ضوابط و مقررات به دلیل پتانسیل بالای آلایندگی آنها می تواند نقش مهمی در کاهش مخاطرات زیست محیطی و کاهش آلودگی هوا داشته و درصورت تخطی و عدم رعایت الزامات علاوه بر صدور اخطاریه و پیگیری قضایی ، نام این واحدها در فهرست صنایع آلاینده درج خواهد شد.