مناطق حفاظت شده

اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان در نظر دارد نسبت به ایجاد و خرید ده ایستگاه سنجش دائمی آلودگی هوا از طریق مناقصه به شرح ذیل اقدام نماید. 1-موضوع مناقصه:ایجادوخرید ده دستگاه ایستگاه سنجش دائمی آلودگی هوا 2-مهلت فروش اوراق مناقصه از تاریخ 0
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه