صفحه اصلی

نام خدمت: صدور پروانه احداث و بهره برداری
واحد: محیط زیست انسانی
شرح: در این روش متقاضی ابتدا با در دست داشتن استعلام رسمی و اعلامیه تاسیس ،معرفی محل استقرار و کروکی دقیق و بهنگام (تائید شده شده توسط ارگان استعلام کننده) به اداره کل مراجعه نموده و پس از ثبت نامه و ارجاع استعلام مذکور به معاونت محیط زیست انسانی،استعلام به کارشناس مربوطه ارجاع داده می شود.پس از بررسی مقدماتی،کارشناس نسبت به بازدید از محل و تهیه گزارش کارشناسی اقدام می نماید.پس از طی مراحل اداری و ثبت گزارش و ارجاع مجدد به کارشناس،نامه نهایی و پاسخ استعلام تهیه شده و پس از امضای نهایی، به متقاضی یا مرجع استعلام کننده تحویل داده می شود.
 
مدت زمان انجام كار:
·         سه روز
 
مراحل و شرح اقدامات:
·        استعلام رسمی و اعلامیه تاسیس
·        معرفی محل استقرار و کروکی دقیق و بهنگام(تائید شده شده توسط ارگان استعلام کننده)
·        واریز مبلغ کارشناسی درصورت نیاز به شماره حساب 2170602211002 سیبا بانک ملی

مراحل و شرح اقدامات:

دانلود فایل ضمیمه
طراحی و پیاده سازی: راد وب