شنبه 23 آذر 1398

اهداف و وظایف    
    
اهداف حوزه معاونت محیط زیست انسانی

   بشر در دهه های پایانی قرن بیستم با این واقعیت مواجه گردیده که بسیاری از نگرانی های زیست محیطی فرآروی وی رشد جمعیت ، اسراف در استفاده از منابع ، نابودی زیست گاه های حیات وحش ، انقراض گونه های گیاهی و جانوری و انواع آلودگی ها ارتباطی درونی با یکدیگر داشته و به گونه ای  بی سابقه تمام زمین را به عنوان زیستگاه بشر با خطر مواجه کرده است.

  تخریب لایه ازن ، گرم شدن زمین ، افزایش گازهای گلخانه ای ،تغییر اقلیم ، تشدید تعداد دفعات وقوع و شدت مخاطرات طبیعی ، باران های اسیدی و بیابان زدایی مثالهایی از اثرات جهانی زیست محیطی هستند. توسعه از یک سو با صنعت ، تکنولوژی از سوی دیگر با تخریب آلودگی های محیط زیست ارتباطی تنگاتنگ دارد .

  در معاونت محیط زیست انسانی مدیریت محیط زیست در سطح کشور همراه با تقلیل آلودگی ها و کاهش اثرات تخریبی آن در حدی معقول ودر روند توسعه پایدار همراه با استفاده از تکنولوژی های متعادل و منطبق با وضعیت فیزیکی جامعه ، برای حفظ و تامین سلامت، رشد و بقای حال و آینده موجودات زنده و بستر حیاتشان مدنظر می باشد.  


1- نوین سازی و تحول در فرآیند های سازمان حفاظت محیط زیست جهت تامین نیازهای جدید کاربران در سطوح تخصصی و عامه

2- تغییر فرهنگ و نگرش مدیریت بحران به منظور کاهش خطر پذیری در زمینه مسائل محیط زیست با پیاده سازی برنامه های کاهش آثار سوء (Mitigation) وایجاد سازگاری با محیط زیست (Adaptation)

3- توسعه و ارتقاء همکاری های بین بخشی و دستگاهی برای پیاده سازی هر چه بهتر برنامه های زیست محیطی

4- برون سپاری بخشی از امور در مراحل نظارت ، ارزیابی ، کنترل و اجرا

5- ایجاد و تقویت نظام مهندسی محیط زیست

6- راه اندازی صندوق ملی محیط زیست

7- تمرکز زدایی و توانمند سازی استان ها

8- ظرفیت سازی نیروی انسانی متخصص در حوزه های جدید فعالیت های سازمان حفاظت محیط زیست

9- ظرفیت سازی پژوهشی در حوزه های تخصصی مورد نیاز کشور به عنوان نهاد واسط دولت ، دانشگاه و کاربران خدمات زیست محیطی

10- ظرفیت سازی و توانمند سازی در مورد چالش های زیست محیطی پیش روی کشور شامل تغییر اقلیم (تاسیس مرکز ملی تغییر اقلیم ) ، اجرایی شدن مدیریت پسماند های خطرناک در کشور ، گرد و غبار (تاسیس مرکز ملی پایش و هشدار زیست محیطی گرد و غبار )

11-  تولید محصولات دانشی و خدمات تخصصی بر اساس شبکه های مدرن و به روز شده سنجش و پایش به هنگام

12- توسعه و ارتقاء کاربرد فن آوری های پیشرفته شامل سنجش از دور ، سوپر کامپیوتر ، مدل سازی فر آیندهای زیست محیطی

13-  ایجاد سیستم پایش به هنگام از صنایع آلاینده

14- ایجاد سیستم ارزیابی راهبردی برنامه های توسعه کشور

15- مکانیزه شدن فرآیند ارزیابی زیست محیطی طرح های توسعه

16- توسعه و ارتقاء همکاری های منطقه ای و بین المللی در چارچوب معاهدات و تفاهم نامه ها

17- توسعه و ارتقاء همکاری های علمی و فنی با دانشگاه ها و موسسات پژوهشی

18- تصویب قوانین و مقررات در مراجع ذیصلاع

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه