| سه شنبه 29 آبان 1397     
سفارشی سازی
   EN
 
 
    
  
 
 

شرح وظایف
• مطالعه و تحقیق در زمینه سیاستهای مدیریت حفاظت محیط زیست با هدف دراز مدت افزایش کیفیت محیط زیست در سطح کشور با همکاری واحد های ذیربط
•  مطالعه ، شناسایی ، ارزیابی و تعیین ظرفیت قابل تحمل بیوم های کشور جهت آماده سازی سرزمین و برقراری زمینه توسعه منطقه ای و ملی بر مبنای شاخصهای زیست محیطی
•  مطالعه ، شناسائی و ارزیابی بیوم های کشور جهت مکان یابی برای کابری های گوناگون زمین ، با استفاده از شاخص های زیست محیطی منطقه ای بمنظور ممانعت از تخریب محیط و کاهش تخریب تا حد ممکن و نیز تهیه ضوابط امکان یابی بر اساس شرایط منطقه ای
• مطالعه و تحقیق در زمینه چگونگی بهره برداری از منابع طبیعی قابل تجدید وغیر قابل تجدید با همکاری واحد های ذیربط بمنظور حفظ و تداوم بازدهی این منابع
•  تحقیق در زمینه امکانات پیشگیری از زیانهای ناشی از فعالیتهای اقتصادی برعوامل زیست محیطی و نیز ارائه گزینه هائی که از کمترین اثرات نامطلوب بر محیط زیست برخوردار باشند .
•  مطالعه در زمینه مسائل زیست میحطی ناشی از جمعیت و محیط زیست مصنوع به منظور ارائه گزینه های مناسب جهت پیشگیری از بروز اثرات سوء جابجائی ، مهاجرت ، حاشیه نشینی و سایر پدیده های شهر نشینی در محیط زیست
•  بررسی ارزیابی کلیه طرحهای عمرانی ، خدماتی ، صنعتی ، تولیدی شهری و کشاورزی به منظور پیشگیری از تخریب محیط زیست و یا کاهش تخریب تا  حداقل ممکن
•  تهیه و تنظیم الگوی تغییرات اکولوژیک زیست محیطی منتج از طرحهای آبادانی و بهره برداری در حال اجراء و آینده کشور
• بررسی و تحقیق به منظور شناخت علل بروز اثرات زیست محیطی ناشی از طرحهای توسعه شهری ، صنعتی ، کشاورزی ، خدماتی و تولیدی بر محیط زیست و ارائه گزینه های مناسب جهت کاهش و یا جبران اثرات نامطلوب آنها
•  تحقیق در زمینه تکنولوژی های سازگار با محیط زیست با توجه به شرایط و ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هر منطقه
• تهیه و تنظیم و ارائه گزارش های لازم در مورد فعالیتها و عملکرد دفتر
•  انجام سایر امور مربوط که از طرف مقام مافوق ارجاع می گردد .

 

 

 


اداره کل حفاظت  محیط زیست استان خوزستان
Departement Of Environment
   تماس با ما
   اهواز :بلوار گلستان نرسیده به پنج طبقه
        سازمان آب و برق-انتهای خیابان آذین  
       

    تلفن : 70-33737769
    فکس : 33737772
    سروش : khzdoe@
    ایمیل : info@khzdoe.ir
    

  قوانین و مقررات
  کارگروه ها و جلسات
  مقالات تخصصی
  اداره محیط زیست شهرستانها
  اخبار و رویدادها
  آخرین پروژه ها

  شکایات
  گالری تصاویر
  خدمات دولت الکترونیک
  آموزش و مشارکت های مردمی
  مناطق حفاظت شده
  مناطق شکار ممنوع

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه