چهار شنبه 27 شهریور 1398

شرح وظایف دفتر پایش فراگير آلودگي محيط زیست
گروه پایش پارامترهاي فيزیكوشيميایي
 نظارت برنحوه انجام آنالیز آلاینده های شاخص زیست محیطی شامل پارامترهاای ییزیووشایایایی ف یاازات یانتیکفبرتینات ن تای
ویاوم برحسب نوع آنالیز در ناونه های آبف پسابف خاکف ریوب و بایت زنده
 نظارت و پیتیری بر نصب و راه اندازی ییستم های پایش لحظه ای و مداوم )آنلایک( آلودگی در منابع زیست محیطی )هاوا ف آب و
خاک(
 نظارت و پیتیری در جهت به تارگیری یک آوری های پیشریته شامل نصب و راه اندازی یامانه های پایش ماهواره ای و ینجش از
راه دور و مدل یازی برای اربقاء ییستم های پایش و هشدار
 ارائه خدمات آزمایشتاهی به واحدهای یتادی و واحدهای ایتانی درمواردی ته مورد درخوایت خارج ازبوان آزمایشتاهی آنها باشد
 ایجاد هااهنتی بیک آزمایشتاه مرتزی و تایه آزمایشتاههای خارج از مرتاز یاازمان در جهات ایازایش باوان وااای و ینای تاادر
آزمایشتاهی از طریق منادله و انتقال اطلاوات و بجربیات ینی موجود و بهیه ویوسان یازی دیتورالعااهای لازم در جهت ایاتاندارد
ناودن روش های ناونه برداری و آزمایشات مربوطه وخرید دیتتاه ها وبجهیزات
 پیش بینی هزینه های خرید موادشیایایی و بجهیزات مورد نیااز وهاننایک هزیناه هاای لازم بارای نتهاداری و بعایار بجهیازات
آزمایشتاه های مرتز یازمان و ایتانها برای بخصیص اوتنارات یالیانه
 ایجاد هااهنتی و برنامه ریزی و ارائه طریق در جهت باییس آزمایشتاههای جدید در ایتانها و بجهیز و بوایل واحدهای موجاود و
هدایت آنها در انجام ایک امور هاراه با نظارت بر اجرای صحیح آن
 برنامه ریزی برای بوایل تارمندان و بجهیزات مورد نیاز بخش های آزمایشتاه مرتزی
 نظارت برتایه امور آزمایشتاه معتاد)صدورفبادیدفاربقا ووااورد(برایاس اقدامات انجاام شاده وگازارش هاای اریاالی از ادارات تال
ایتانها
 بستریازی ف نظارت و پیتیری بر اجرای خوداظهاری در پایش آلودگی های زیست محیطی در منابع آلاینده
 مدیریت و نظارت بربعریف واجرای طرح ها و پروژه های واای وبحقیقابی مربنط با پایش های زیست محیطی به صورت مستقل یا
با هاواری یایر یازمان ها ومراتز بحقیقابی
 انجام پژوهشهای تاربردی در زمینه بهنود روش های پایش
 برقراری اربناطات با مراتز واای داخای ف منطقه ای و بیک الااای به منظور دیتیابی به روشهای ناویک پاایش آلاودگی هاای زیسات
محیطی )شامل یعالیت های آزمایشتاهی وآنالیز مواد( از طریق بنادل اطلاوات و بنادل تارشناس
 هااهنتی به منظورشرتت تارمندان یتادی وایتانی دردوره ها وتارگاه های آموزشی ف هاایشها ویاینارهای بیک الاااای ماربنط باا
وظایف بخصصی وحریه ای درداخل و خارج تشور
 انتشار مطالب واای وپژوهشی حاصل ازپژوهش های آزمایشتاهی ومطالعابی درقالب پویترف مقاله ف تتاب و بروشور
 به هنتام یازی اطلاوات واای درخصوص جدیدبریک روش ها وینآوری های دنیا درخصوص ینجش آلاینده های زیست محیطی با
نظر تارشنایان
 بدویک بانک های اطلاوابی مربنط با موضوع پایش های زیسات محیطای جهات جااع آوری و بحایال نتااید در رایاتای اقادامات
وبصایم گیری های مدیریتی
گروه پایش پارامترهاي بيولوژیكي
 نظارت برنحوه انجام آنالیز آلاینده های شاخص زیست محیطی شامل پارامترهای بیولوژیوی برحسب نوع آنالیز در ناوناه هاای
آبف پسابف خاکف ریوب و بایت زنده
 نظارت و پیتیری بر نصب و راه اندازی ییستم های پایش لحظه ای و مداوم )آنلایک( آلودگی در منابع زیست محیطای )هاوا ف
آب و خاک(
 نظارت و پیتیری در جهت به تارگیری یک آوری های پیشریته شامل نصب و راه انادازی یاامانه هاای پاایش مااهواره ای و
ینجش از راه دور و مدل یازی برای اربقاء ییستم های پایش و هشدار
 ارائه خدمات آزمایشتاهی به واحدهای یتادی و واحدهای ایتانی درمواردی ته مورد درخوایت خارج ازبوان آزمایشاتاهی آنهاا
باشد
 ایجاد هااهنتی بیک آزمایشتاه مرتزی و تایه آزمایشتاههای خارج از مرتز یازمان در جهت ایزایش بوان وااای و ینای تااد ر
آزمایشتاهی از طریق منادله و انتقال اطلاوات و بجربیات ینی موجود و بهیه ویوساان یاازی دیاتورالعااهای لازم در جهات
ایتاندارد ناودن روش های ناونه برداری و آزمایشات مربوطه وخرید دیتتاه ها وبجهیزات
 پیش بینی هزینه های خرید موادشیایایی و بجهیزات مورد نیاز وهاننیک هزینه های لازم برای نتهاداری و بعایار بجهیازات
آزمایشتاه های مرتز یازمان و ایتانها برای بخصیص اوتنارات یالیانه
 ایجاد هااهنتی و برنامه ریزی و ارائه طریق در جهت باییس آزمایشتاههای جدیاد در ایاتانها و بجهیاز و بوایال واحادهای
موجود و هدایت آنها در انجام ایک امور هاراه با نظارت بر اجرای صحیح آن
 برنامه ریزی برای بوایل تارمندان و بجهیزات مورد نیاز بخش های آزمایشتاه مرتزی
 نظارت برتایه امور آزمایشتاه معتاد)صدورفبادیدفاربقا ووااورد(برایاس اقدامات انجام شده وگزارش های اریالی از ادارات تل
ایتانها
 بستریازی ف نظارت و پیتیری بر اجرای خوداظهاری در پایش آلودگی های زیست محیطی در منابع آلاینده
 مدیریت و نظارت بربعریف واجرای طرح ها و پروژه های واای وبحقیقابی مربنط با پایش هاای زیسات محیطای باه صاورت
مستقل یا با هاواری یایر یازمان ها ومراتز بحقیقابی
 انجام پژوهشهای تاربردی در زمینه بهنود روش های پایش
 برقراری اربناطات با مراتز واای داخای ف منطقه ای و بیک الااای به منظور دیتیابی به روشهای نویک پایش آلودگی های زیست
محیطی )شامل یعالیت های آزمایشتاهی وآنالیز مواد( از طریق بنادل اطلاوات و بنادل تارشناس
 هااهنتی به منظورشرتت تارمندان یتادی وایتانی دردوره ها وتارگاه های آموزشی ف هاایشها ویاینارهای بیک الااای مربنط
با وظایف بخصصی وحریه ای درداخل و خارج تشور
 انتشار مطالب واای وپژوهشی حاصل ازپژوهشهای آزمایشتاهی ومطالعابی درقالب پویترف مقاله ف تتاب و بروشور
 به هنتام یازی اطلاوات واای درخصوص جدیدبریک روش ها وینآوری های دنیاا درخصاوص یانجش آلایناده هاای
زیست محیطی بانظر تارشنایان
 بدویک بانک های اطلاوابی مربنط با موضوع پایش های زیست محیطی جهت جاع آوری و بحایل نتاید در رایاتای اقادامات
وبصایم گیری های مدیریتی
گروه پایش آلودگي هوا و صداي منابع ثابت و متحرك
 نظارت برنحوه انجام آنالیز آلاینده های شاخص زیست محیطی در ناونه های گاز وذرات درهوا وصدا
 نظارت و پایش مستار بر آلودگی صوبی منابع ثابت و متحرک
 نظارت و پیتیری بر نصب و راه اندازی ییستم های پایش لحظه ای و مداوم )آنلایک( آلودگی در منابع زیست محیطای )هاوا ف
آب و خاک(
 نظارت و پیتیری در جهت به تارگیری یک آوری های پیشریته شامل نصب و راه انادازی یاامانه هاای پاایش مااهواره ای و
ینجش از راه دور و مدل یازی برای اربقاء ییستم های پایش و هشدار
 ارائه خدمات آزمایشتاهی به واحدهای یتادی و واحدهای ایتانی درمواردی ته مورد درخوایت خارج ازبوان آزمایشاتاهی آنهاا
باشد
 ایجاد هااهنتی بیک آزمایشتاه مرتزی و تایه آزمایشتاههای خارج از مرتز یازمان در جهت ایزایش بوان وااای و ینای تااد ر
آزمایشتاهی از طریق منادله و انتقال اطلاوات و بجربیات ینی موجود و بهیه ویوساان یاازی دیاتورالعااهای لازم در جهات
ایتاندارد ناودن روش های ناونه برداری و آزمایشات مربوطه وخرید دیتتاه ها وبجهیزات
 پیش بینی هزینه های خرید موادشیایایی و بجهیزات مورد نیاز وهاننیک هزینه های لازم برای نتهاداری و بعایار بجهیازات
آزمایشتاه های مرتز یازمان و ایتانها برای بخصیص اوتنارات یالیانه
 ایجاد هااهنتی و برنامه ریزی و ارائه طریق در جهت باییس آزمایشتاههای جدیاد در ایاتانها و بجهیاز و بوایال واحادهای
موجود و هدایت آنها در انجام ایک امور هاراه با نظارت بر اجرای صحیح آن
 برنامه ریزی برای بوایل تارمندان و بجهیزات مورد نیاز بخش های آزمایشتاه مرتزی
 نظارت برتایه امور آزمایشتاه معتاد)صدورفبادیدفاربقا ووااورد(برایاس اقدامات انجام شده وگزارش های اریالی از ادارات تل
ایتانها
 بستریازی ف نظارت و پیتیری بر اجرای خوداظهاری در پایش آلودگی های زیست محیطی در منابع آلاینده
 مدیریت و نظارت بربعریف واجرای طرح ها و پروژه های واای وبحقیقابی مربنط با پایش هاای زیسات محیطای باه صاورت
مستقل یا با هاواری یایر یازمان ها ومراتز بحقیقابی
 انجام پژوهشهای تاربردی در زمینه بهنود روش پایش و پیش بینی مخاطرات زیست محیطی در بخش هوا
 برقراری اربناطات با مراتز واای داخای ف منطقه ای و بیک الااای به منظور دیتیابی به روشهای نویک پایش آلودگی های زیست
محیطی )شامل یعالیت های آزمایشتاهی وآنالیز مواد( از طریق بنادل اطلاوات و بنادل تارشناس
 مطالعه و بحقیق در زمینه روشهای نویک پایش آلودگی هوا
 هااهنتی به منظورشرتت تارمندان یتادی وایتانی دردوره ها وتارگاه های آموزشی ف هاایشها ویاینارهای بیک الااای مربنط
با وظایف بخصصی وحریه ای درداخل و خارج تشور
 انتشار مطالب واای وپژوهشی حاصل ازپژوهشهای آزمایشتاهی و مطالعابی درقالب پویترف مقالهفتتاب و بروشور
 به هنتام یازی اطلاوات واای درخصوص جدیدبریک روش ها وینآوری های دنیاا درخصاوص یانجش آلایناده هاای
زیست محیطی بانظر تارشنایان
 بدویک بانک های اطلاوابی مربنط با موضوع پایش های زیست محیطی جهت جاع آوری وبحایل نتااید د ر رایاتای اقادامات
وبصایم گیری های مدیریتی
گروه پایش آلودگي هوا و صداي محيط
 نظارت برنحوه انجام آنالیز صدا
 مدیریت ویاماندهی ایستتاه های پایش تی ی آلودگی هوادرنقاط مختاف تشور و اربقادیتتاه های قدیای و جاایتزیک نااودن
دیتتاه های جدید و شنایایی مشولات وموانع راه اندازی وایت اده بهینه ازایستتاه ها
 بدویک نظام ح ظ ونتهداری ایستتاه های پایش تی ی هوا شاامل باامیک لاوازم وقطعاات یادتی ومصارییف یارویسف بعایارف
تالینراییون و راه اندازی شنوه پایش ایستتاه ها
 جاع آوری اطلاوات و آمار مربوط به ایستتاه های پایش آلودگی هوا و صنایع آلاینده از طریق مراتاز ایاتانی و بقویات باناک
اطلاوابی
 بجزیه و بحایل اطلاوات و آمار حاصل از ایستتاه های پایش آلودگی هوای یرایر تشور و بهیه و ارائه گزارشهای لازم
 موانیابی ایستتاه های جدید پایش آلودگی هوا ف راهناایی و ارشاد واحدهای بابعه برای بهیه اطلاوات و آماار باه منظاور ارائاه
هشدارهای لازم
 نظارت و پایش مستار بر آلودگی صوبی منابع ثابت و متحرک
 نظارت و پیتیری بر نصب و راه اندازی ییستم های پایش لحظه ای و مداوم )آنلایک( آلودگی در منابع زیست محیطای )هاواف
آب و خاک(
 نظارت و پیتیری در جهت به تارگیری یک آوری های پیشریته شامل نصب و راه انادازی یاامانه هاای پاایش مااهواره ای و
ینجش از راه دور و مدل یازی برای اربقاء ییستم های پایش و هشدار
 ارائه خدمات آزمایشتاهی به واحدهای یتادی و واحدهای ایتانی درمواردی ته مورد درخوایت خارج ازبوان آزمایشاتاهی آنهاا
باشد
 ایجاد هااهنتی بیک آزمایشتاه مرتزی و تایه آزمایشتاههای خارج از مرتز یازمان در جهت ایزایش بوان وااای و ینای تاادر
آزمایشتاهی از طریق منادله و انتقال اطلاوات و بجربیات ینی موجود و بهیه ویوساان یاازی دیاتورالعااهای لازم در جهات
ایتاندارد ناودن روش های ناونه برداری و آزمایشات مربوطه وخرید دیتتاه ها وبجهیزات
 پیش بینی هزینه های خرید موادشیایایی و بجهیزات مورد نیاز وهاننیک هزینه های لازم برای نتهاداری و بعایار بجهیازات
آزمایشتاه های مرتز یازمان و ایتانها برای بخصیص اوتنارات یالیانه
 ایجاد هااهنتی و برنامه ریزی و ارائه طریق در جهت باییس آزمایشتاههای جدیاد در ایاتانها و بجهیاز و بوایال واحادهای
موجود و هدایت آنها در انجام ایک امور هاراه با نظارت بر اجرای صحیح آن
 برنامه ریزی برای بوایل تارمندان و بجهیزات مورد نیاز بخش های آزمایشتاه مرتزی
 نظارت برتایه امور آزمایشتاه معتاد)صدورفبادیدفاربقا ووااورد(برایاس اقدامات انجام شده وگزارش های اریالی از ادارات تل
ایتانها
 بستریازی ف نظارت و پیتیری بر اجرای خوداظهاری در پایش آلودگی های زیست محیطی در منابع آلاینده
 مدیریت و نظارت بربعریف واجرای طرح ها و پروژه های واای وبحقیقابی مربنط با پایش هاای زیسا ت محیطای باه صاورت
مستقل یا با هاواری یایر یازمان ها ومراتز بحقیقابی
 انجام پژوهشهای تاربردی در زمینه بهنود روش پایش و پیش بینی مخاطرات زیست محیطی در بخش هوا
 برقراری اربناطات با مراتز واای داخای ف منطقه ای و بیک الااای به منظور دیتیابی به روشهای نویک پایش آلودگی های زیست
محیطی )شامل یعالیت های آزمایشتاهی وآنالیز مواد( از طریق بنادل اطلاوات و بنادل تارشناس
 مطالعه و بحقیق در زمینه روشهای نویک پایش آلودگی هوا
 هااهنتی به منظورشرتت تارمندان یتادی وایتانی دردوره ها وتارگاه های آموزشی ف هاایشها ویاینارهای بیک الااای مربنط
با وظایف بخصصی وحریه ای درداخل و خارج تشور
 انتشار مطالب واای و پژوهشی حاصل از پژوهشهای آزمایشتاهی ومطالعابی درقالب پویترف مقالهفتتاب و بروشور
 به هنتام یازی اطلاوات واای در خصوص جدیدبریک روش ها و ینآوری هاای دنیاا در خصاوص یانجش آلایناده هاای
زیست محیطی با نظر تارشنایان
 بدویک بانک های اطلاوابی مربنط با موضوع پایش های زیست محیطی جهت جاع آوری وبحایال نتااید دررایاتای اقادامات
وبصایم گیری های مدیریتی

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه