| پنج شنبه 2 خرداد 1398     
سفارشی سازی
   EN
 
 
    
  
 
 

شرح وظایف دفتر پایش فراگير آلودگي محيط زیست
گروه پایش پارامترهاي فيزیكوشيميایي
 نظارت برنحوه انجام آنالیز آلاینده های شاخص زیست محیطی شامل پارامترهاای ییزیووشایایایی ف یاازات یانتیکفبرتینات ن تای
ویاوم برحسب نوع آنالیز در ناونه های آبف پسابف خاکف ریوب و بایت زنده
 نظارت و پیتیری بر نصب و راه اندازی ییستم های پایش لحظه ای و مداوم )آنلایک( آلودگی در منابع زیست محیطی )هاوا ف آب و
خاک(
 نظارت و پیتیری در جهت به تارگیری یک آوری های پیشریته شامل نصب و راه اندازی یامانه های پایش ماهواره ای و ینجش از
راه دور و مدل یازی برای اربقاء ییستم های پایش و هشدار
 ارائه خدمات آزمایشتاهی به واحدهای یتادی و واحدهای ایتانی درمواردی ته مورد درخوایت خارج ازبوان آزمایشتاهی آنها باشد
 ایجاد هااهنتی بیک آزمایشتاه مرتزی و تایه آزمایشتاههای خارج از مرتاز یاازمان در جهات ایازایش باوان وااای و ینای تاادر
آزمایشتاهی از طریق منادله و انتقال اطلاوات و بجربیات ینی موجود و بهیه ویوسان یازی دیتورالعااهای لازم در جهت ایاتاندارد
ناودن روش های ناونه برداری و آزمایشات مربوطه وخرید دیتتاه ها وبجهیزات
 پیش بینی هزینه های خرید موادشیایایی و بجهیزات مورد نیااز وهاننایک هزیناه هاای لازم بارای نتهاداری و بعایار بجهیازات
آزمایشتاه های مرتز یازمان و ایتانها برای بخصیص اوتنارات یالیانه
 ایجاد هااهنتی و برنامه ریزی و ارائه طریق در جهت باییس آزمایشتاههای جدید در ایتانها و بجهیز و بوایل واحدهای موجاود و
هدایت آنها در انجام ایک امور هاراه با نظارت بر اجرای صحیح آن
 برنامه ریزی برای بوایل تارمندان و بجهیزات مورد نیاز بخش های آزمایشتاه مرتزی
 نظارت برتایه امور آزمایشتاه معتاد)صدورفبادیدفاربقا ووااورد(برایاس اقدامات انجاام شاده وگازارش هاای اریاالی از ادارات تال
ایتانها
 بستریازی ف نظارت و پیتیری بر اجرای خوداظهاری در پایش آلودگی های زیست محیطی در منابع آلاینده
 مدیریت و نظارت بربعریف واجرای طرح ها و پروژه های واای وبحقیقابی مربنط با پایش های زیست محیطی به صورت مستقل یا
با هاواری یایر یازمان ها ومراتز بحقیقابی
 انجام پژوهشهای تاربردی در زمینه بهنود روش های پایش
 برقراری اربناطات با مراتز واای داخای ف منطقه ای و بیک الااای به منظور دیتیابی به روشهای ناویک پاایش آلاودگی هاای زیسات
محیطی )شامل یعالیت های آزمایشتاهی وآنالیز مواد( از طریق بنادل اطلاوات و بنادل تارشناس
 هااهنتی به منظورشرتت تارمندان یتادی وایتانی دردوره ها وتارگاه های آموزشی ف هاایشها ویاینارهای بیک الاااای ماربنط باا
وظایف بخصصی وحریه ای درداخل و خارج تشور
 انتشار مطالب واای وپژوهشی حاصل ازپژوهش های آزمایشتاهی ومطالعابی درقالب پویترف مقاله ف تتاب و بروشور
 به هنتام یازی اطلاوات واای درخصوص جدیدبریک روش ها وینآوری های دنیا درخصوص ینجش آلاینده های زیست محیطی با
نظر تارشنایان
 بدویک بانک های اطلاوابی مربنط با موضوع پایش های زیسات محیطای جهات جااع آوری و بحایال نتااید در رایاتای اقادامات
وبصایم گیری های مدیریتی
گروه پایش پارامترهاي بيولوژیكي
 نظارت برنحوه انجام آنالیز آلاینده های شاخص زیست محیطی شامل پارامترهای بیولوژیوی برحسب نوع آنالیز در ناوناه هاای
آبف پسابف خاکف ریوب و بایت زنده
 نظارت و پیتیری بر نصب و راه اندازی ییستم های پایش لحظه ای و مداوم )آنلایک( آلودگی در منابع زیست محیطای )هاوا ف
آب و خاک(
 نظارت و پیتیری در جهت به تارگیری یک آوری های پیشریته شامل نصب و راه انادازی یاامانه هاای پاایش مااهواره ای و
ینجش از راه دور و مدل یازی برای اربقاء ییستم های پایش و هشدار
 ارائه خدمات آزمایشتاهی به واحدهای یتادی و واحدهای ایتانی درمواردی ته مورد درخوایت خارج ازبوان آزمایشاتاهی آنهاا
باشد
 ایجاد هااهنتی بیک آزمایشتاه مرتزی و تایه آزمایشتاههای خارج از مرتز یازمان در جهت ایزایش بوان وااای و ینای تااد ر
آزمایشتاهی از طریق منادله و انتقال اطلاوات و بجربیات ینی موجود و بهیه ویوساان یاازی دیاتورالعااهای لازم در جهات
ایتاندارد ناودن روش های ناونه برداری و آزمایشات مربوطه وخرید دیتتاه ها وبجهیزات
 پیش بینی هزینه های خرید موادشیایایی و بجهیزات مورد نیاز وهاننیک هزینه های لازم برای نتهاداری و بعایار بجهیازات
آزمایشتاه های مرتز یازمان و ایتانها برای بخصیص اوتنارات یالیانه
 ایجاد هااهنتی و برنامه ریزی و ارائه طریق در جهت باییس آزمایشتاههای جدیاد در ایاتانها و بجهیاز و بوایال واحادهای
موجود و هدایت آنها در انجام ایک امور هاراه با نظارت بر اجرای صحیح آن
 برنامه ریزی برای بوایل تارمندان و بجهیزات مورد نیاز بخش های آزمایشتاه مرتزی
 نظارت برتایه امور آزمایشتاه معتاد)صدورفبادیدفاربقا ووااورد(برایاس اقدامات انجام شده وگزارش های اریالی از ادارات تل
ایتانها
 بستریازی ف نظارت و پیتیری بر اجرای خوداظهاری در پایش آلودگی های زیست محیطی در منابع آلاینده
 مدیریت و نظارت بربعریف واجرای طرح ها و پروژه های واای وبحقیقابی مربنط با پایش هاای زیسات محیطای باه صاورت
مستقل یا با هاواری یایر یازمان ها ومراتز بحقیقابی
 انجام پژوهشهای تاربردی در زمینه بهنود روش های پایش
 برقراری اربناطات با مراتز واای داخای ف منطقه ای و بیک الااای به منظور دیتیابی به روشهای نویک پایش آلودگی های زیست
محیطی )شامل یعالیت های آزمایشتاهی وآنالیز مواد( از طریق بنادل اطلاوات و بنادل تارشناس
 هااهنتی به منظورشرتت تارمندان یتادی وایتانی دردوره ها وتارگاه های آموزشی ف هاایشها ویاینارهای بیک الااای مربنط
با وظایف بخصصی وحریه ای درداخل و خارج تشور
 انتشار مطالب واای وپژوهشی حاصل ازپژوهشهای آزمایشتاهی ومطالعابی درقالب پویترف مقاله ف تتاب و بروشور
 به هنتام یازی اطلاوات واای درخصوص جدیدبریک روش ها وینآوری های دنیاا درخصاوص یانجش آلایناده هاای
زیست محیطی بانظر تارشنایان
 بدویک بانک های اطلاوابی مربنط با موضوع پایش های زیست محیطی جهت جاع آوری و بحایل نتاید در رایاتای اقادامات
وبصایم گیری های مدیریتی
گروه پایش آلودگي هوا و صداي منابع ثابت و متحرك
 نظارت برنحوه انجام آنالیز آلاینده های شاخص زیست محیطی در ناونه های گاز وذرات درهوا وصدا
 نظارت و پایش مستار بر آلودگی صوبی منابع ثابت و متحرک
 نظارت و پیتیری بر نصب و راه اندازی ییستم های پایش لحظه ای و مداوم )آنلایک( آلودگی در منابع زیست محیطای )هاوا ف
آب و خاک(
 نظارت و پیتیری در جهت به تارگیری یک آوری های پیشریته شامل نصب و راه انادازی یاامانه هاای پاایش مااهواره ای و
ینجش از راه دور و مدل یازی برای اربقاء ییستم های پایش و هشدار
 ارائه خدمات آزمایشتاهی به واحدهای یتادی و واحدهای ایتانی درمواردی ته مورد درخوایت خارج ازبوان آزمایشاتاهی آنهاا
باشد
 ایجاد هااهنتی بیک آزمایشتاه مرتزی و تایه آزمایشتاههای خارج از مرتز یازمان در جهت ایزایش بوان وااای و ینای تااد ر
آزمایشتاهی از طریق منادله و انتقال اطلاوات و بجربیات ینی موجود و بهیه ویوساان یاازی دیاتورالعااهای لازم در جهات
ایتاندارد ناودن روش های ناونه برداری و آزمایشات مربوطه وخرید دیتتاه ها وبجهیزات
 پیش بینی هزینه های خرید موادشیایایی و بجهیزات مورد نیاز وهاننیک هزینه های لازم برای نتهاداری و بعایار بجهیازات
آزمایشتاه های مرتز یازمان و ایتانها برای بخصیص اوتنارات یالیانه
 ایجاد هااهنتی و برنامه ریزی و ارائه طریق در جهت باییس آزمایشتاههای جدیاد در ایاتانها و بجهیاز و بوایال واحادهای
موجود و هدایت آنها در انجام ایک امور هاراه با نظارت بر اجرای صحیح آن
 برنامه ریزی برای بوایل تارمندان و بجهیزات مورد نیاز بخش های آزمایشتاه مرتزی
 نظارت برتایه امور آزمایشتاه معتاد)صدورفبادیدفاربقا ووااورد(برایاس اقدامات انجام شده وگزارش های اریالی از ادارات تل
ایتانها
 بستریازی ف نظارت و پیتیری بر اجرای خوداظهاری در پایش آلودگی های زیست محیطی در منابع آلاینده
 مدیریت و نظارت بربعریف واجرای طرح ها و پروژه های واای وبحقیقابی مربنط با پایش هاای زیسات محیطای باه صاورت
مستقل یا با هاواری یایر یازمان ها ومراتز بحقیقابی
 انجام پژوهشهای تاربردی در زمینه بهنود روش پایش و پیش بینی مخاطرات زیست محیطی در بخش هوا
 برقراری اربناطات با مراتز واای داخای ف منطقه ای و بیک الااای به منظور دیتیابی به روشهای نویک پایش آلودگی های زیست
محیطی )شامل یعالیت های آزمایشتاهی وآنالیز مواد( از طریق بنادل اطلاوات و بنادل تارشناس
 مطالعه و بحقیق در زمینه روشهای نویک پایش آلودگی هوا
 هااهنتی به منظورشرتت تارمندان یتادی وایتانی دردوره ها وتارگاه های آموزشی ف هاایشها ویاینارهای بیک الااای مربنط
با وظایف بخصصی وحریه ای درداخل و خارج تشور
 انتشار مطالب واای وپژوهشی حاصل ازپژوهشهای آزمایشتاهی و مطالعابی درقالب پویترف مقالهفتتاب و بروشور
 به هنتام یازی اطلاوات واای درخصوص جدیدبریک روش ها وینآوری های دنیاا درخصاوص یانجش آلایناده هاای
زیست محیطی بانظر تارشنایان
 بدویک بانک های اطلاوابی مربنط با موضوع پایش های زیست محیطی جهت جاع آوری وبحایل نتااید د ر رایاتای اقادامات
وبصایم گیری های مدیریتی
گروه پایش آلودگي هوا و صداي محيط
 نظارت برنحوه انجام آنالیز صدا
 مدیریت ویاماندهی ایستتاه های پایش تی ی آلودگی هوادرنقاط مختاف تشور و اربقادیتتاه های قدیای و جاایتزیک نااودن
دیتتاه های جدید و شنایایی مشولات وموانع راه اندازی وایت اده بهینه ازایستتاه ها
 بدویک نظام ح ظ ونتهداری ایستتاه های پایش تی ی هوا شاامل باامیک لاوازم وقطعاات یادتی ومصارییف یارویسف بعایارف
تالینراییون و راه اندازی شنوه پایش ایستتاه ها
 جاع آوری اطلاوات و آمار مربوط به ایستتاه های پایش آلودگی هوا و صنایع آلاینده از طریق مراتاز ایاتانی و بقویات باناک
اطلاوابی
 بجزیه و بحایل اطلاوات و آمار حاصل از ایستتاه های پایش آلودگی هوای یرایر تشور و بهیه و ارائه گزارشهای لازم
 موانیابی ایستتاه های جدید پایش آلودگی هوا ف راهناایی و ارشاد واحدهای بابعه برای بهیه اطلاوات و آماار باه منظاور ارائاه
هشدارهای لازم
 نظارت و پایش مستار بر آلودگی صوبی منابع ثابت و متحرک
 نظارت و پیتیری بر نصب و راه اندازی ییستم های پایش لحظه ای و مداوم )آنلایک( آلودگی در منابع زیست محیطای )هاواف
آب و خاک(
 نظارت و پیتیری در جهت به تارگیری یک آوری های پیشریته شامل نصب و راه انادازی یاامانه هاای پاایش مااهواره ای و
ینجش از راه دور و مدل یازی برای اربقاء ییستم های پایش و هشدار
 ارائه خدمات آزمایشتاهی به واحدهای یتادی و واحدهای ایتانی درمواردی ته مورد درخوایت خارج ازبوان آزمایشاتاهی آنهاا
باشد
 ایجاد هااهنتی بیک آزمایشتاه مرتزی و تایه آزمایشتاههای خارج از مرتز یازمان در جهت ایزایش بوان وااای و ینای تاادر
آزمایشتاهی از طریق منادله و انتقال اطلاوات و بجربیات ینی موجود و بهیه ویوساان یاازی دیاتورالعااهای لازم در جهات
ایتاندارد ناودن روش های ناونه برداری و آزمایشات مربوطه وخرید دیتتاه ها وبجهیزات
 پیش بینی هزینه های خرید موادشیایایی و بجهیزات مورد نیاز وهاننیک هزینه های لازم برای نتهاداری و بعایار بجهیازات
آزمایشتاه های مرتز یازمان و ایتانها برای بخصیص اوتنارات یالیانه
 ایجاد هااهنتی و برنامه ریزی و ارائه طریق در جهت باییس آزمایشتاههای جدیاد در ایاتانها و بجهیاز و بوایال واحادهای
موجود و هدایت آنها در انجام ایک امور هاراه با نظارت بر اجرای صحیح آن
 برنامه ریزی برای بوایل تارمندان و بجهیزات مورد نیاز بخش های آزمایشتاه مرتزی
 نظارت برتایه امور آزمایشتاه معتاد)صدورفبادیدفاربقا ووااورد(برایاس اقدامات انجام شده وگزارش های اریالی از ادارات تل
ایتانها
 بستریازی ف نظارت و پیتیری بر اجرای خوداظهاری در پایش آلودگی های زیست محیطی در منابع آلاینده
 مدیریت و نظارت بربعریف واجرای طرح ها و پروژه های واای وبحقیقابی مربنط با پایش هاای زیسا ت محیطای باه صاورت
مستقل یا با هاواری یایر یازمان ها ومراتز بحقیقابی
 انجام پژوهشهای تاربردی در زمینه بهنود روش پایش و پیش بینی مخاطرات زیست محیطی در بخش هوا
 برقراری اربناطات با مراتز واای داخای ف منطقه ای و بیک الااای به منظور دیتیابی به روشهای نویک پایش آلودگی های زیست
محیطی )شامل یعالیت های آزمایشتاهی وآنالیز مواد( از طریق بنادل اطلاوات و بنادل تارشناس
 مطالعه و بحقیق در زمینه روشهای نویک پایش آلودگی هوا
 هااهنتی به منظورشرتت تارمندان یتادی وایتانی دردوره ها وتارگاه های آموزشی ف هاایشها ویاینارهای بیک الااای مربنط
با وظایف بخصصی وحریه ای درداخل و خارج تشور
 انتشار مطالب واای و پژوهشی حاصل از پژوهشهای آزمایشتاهی ومطالعابی درقالب پویترف مقالهفتتاب و بروشور
 به هنتام یازی اطلاوات واای در خصوص جدیدبریک روش ها و ینآوری هاای دنیاا در خصاوص یانجش آلایناده هاای
زیست محیطی با نظر تارشنایان
 بدویک بانک های اطلاوابی مربنط با موضوع پایش های زیست محیطی جهت جاع آوری وبحایال نتااید دررایاتای اقادامات
وبصایم گیری های مدیریتی

 

 


اداره کل حفاظت  محیط زیست استان خوزستان
Departement Of Environment
   تماس با ما
   اهواز :بلوار گلستان نرسیده به پنج طبقه
        سازمان آب و برق-انتهای خیابان آذین  
       

    تلفن : 70-33737769
    فکس : 33737772
    سروش : khzdoe@
    ایمیل : info@khzdoe.ir
    

  قوانین و مقررات
  کارگروه ها و جلسات
  مقالات تخصصی
  اداره محیط زیست شهرستانها
  اخبار و رویدادها
  آخرین پروژه ها

  شکایات
  گالری تصاویر
  خدمات دولت الکترونیک
  آموزش و مشارکت های مردمی
  مناطق حفاظت شده
  مناطق شکار ممنوع

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه