شنبه 23 آذر 1398

نام خدمت: روش اجرايي صدور مجوز مدیریت قرق های اختصاصی
واحد: محیط طبیعی
شرح فرم: کليه متقاضيان مدیریت قرق های اختصاصی متقاضي در ابتدا درخواست كتبي و كروكي و نقشه عرصه موردنظر خويش را به منظور انجام بررسي هاي مقدماتي به اداره كل حفاظت محيط زيست استان مربوطه تسليم مينمايد.ادارة كل حفاظت محيط زيست استان طي مدت دو هفته نسبت به رسيدگي به درخواست متقاضي و بررسي موقعيت محل مورد تقاضا بر مبناي نقشه هاي ارائه شده اقدام و موافقت يا عدم موافقت اوليه را اعلام مي نمايد در صورت دريافت موافقت اوليه ، متقاضي بايد نسبت به تهيه مدارك و طرح توجيهي مديريت قرق اختصاصي طبق پيوست شماره يك اين دستورالعمل ظرف مدت حداكثر سه ماه اقدام وآنرا به اداره كل حفاظت محيط زيست تحويل نمايد.اداره كل حفاظت محيط زيست مدارك تكميل شده را جهت انجام بررسي هاي نهايي و صدور مجوز لازمه اداره كل هماهنگي گارد ، امور استانها و مناطق ارسال مي نمايد درخواست و طرح متقاضي از طريق دبيرخانة مستقر در ادارة كل هماهنگي گارد ، امور استانها و مناطق به دفاتر تخصصي ذيربطدفتر امورحيات وحش وآبزيان ودفتر زيستگاهها و امور مناطق ( ارسال مي گردد ودفاتر مذكور موظفند حداكثر ظرف مدت بيست روز به دبيرخانة كميتة فني ارسال نمايند.كميتة فني پس از انجام بررسيهاي لازم نظر خود را حداكثر ظرف مدت بيست روز به صورت مكتوب به ادارة كل هماهنگي گارد ، امور استانها و مناطق منعكس مي نمايددر صورتيكه از نظر كميتة فني ، طرح پيشنهادي واجد شرايط لازم باشد ، ادارة كل هماهنگي گارد، اموراستانها و مناطق نسبت به صدور مجوز فعاليت و ابلاغ آن به ادارةكل حفاظت محيط زيست استان مربوطه اقدام خواهد نمود . در صورت عدم موافقت كميتة فني با طرح پيشنهادي متقاضي ، ادارة كل هماهنگي گارد ، امور استانها و مناطق نسبت به اعلام كتبي مراتب به ادارة كل حفاظت محيط زيست استان اقدام خواهد نمود.در صورت تأييد طرح متقاضي از طرف سازمان ، مجوز اوليه مديريت قرق هاي اختصاصي براي يك دوره حداكثر 6 ساله صادر و در پايان اين دوره اقدامات انجام شده توسط متقاضي در قرق مربوطه مطابق شرحخدمات پيوست شمارة 1 دستورالعمل مورد بررسي كميته فني قرار گرفته و در صورت انطباق و تاييد آن ،مجوز صادره براي دوره هاي بعد قابل تمديد خواهد بود.
 
مدت زمان انجام كار:
·          بستگی به ارائه مدارک از طرف متقاضی دارد.چنانچه مدارک تحویل اداره کل گردد .در اسرع وقت پیگیری می شود.
 
مراحل و شرح اقدامات:

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه