شنبه 23 آذر 1398

نام خدمت: صدور مجوز تکثیر وپرورش پرندگان وحشی در اسارت
واحد: محیط طبیعی
شرح فرم: کليه متقاضيان مجوز تکثیر وپرورش پرندگان وحشی در اسارت ،پس از اخذ درخواست و طرح متقاضي وبررسي آن ، در صورت كامل بودن مدارك مورد نياز ، درخواست متقاضي را به همراه مدارك مربوطه ومنضم به نظريه كارشناسي آن اداره كل جهت اقدامات بعدي به ادارة كل هماهنگي گارد ، امور استانها و مناطق سازمان ارسال مي نمايد.
مدت زمان انجام كار:
·         ادارة كل حفاظت محيط زيست استان مربوطه پس از اخذ درخواست و طرح متقاضي وبررسي آن ، در صورت كامل بودن مدارك مورد نياز ، درخواست متقاضي را به همراه مدارك مربوطه ومنضم به نظريه كارشناسي آن اداره كل جهت اقدامات بعدي به ادارة كل هماهنگي گارد ، امور استانها و مناطق سازمان ارسال مي نمايد.
·        درخواست و طرح متقاضي از طريق دبيرخانة مستقر در ادارة كل هماهنگي گارد ، اموراستانها و مناطق به دفاتر تخصصي ذيربط ارسال مي گردد و دفاتر مذكور موظفند پاسخ خود را حداكثر ظرف مدت ده روز ، به دبيرخانة كميتة فني ارسال نمايند.


·    كميتة فني پس از انجام بررسيهاي لازم نظر خود را حداكثر ظرف مدت بيست روز به صورت مكتوب ودر قالب فرم پيوست شمارة يك به ادارة كل همانگي گارد ، اموراستانها و مناطق منعكس مي نمايد.
·    در صورتيكه از نظر كميتة فني طرح پيشنهادي واجد شرايط لازم باشد ، ادارة كل هماهنگي گارد ، امور استانها و مناطق نسبت به صدور موافقت اوليه و ابلاغ آن به ادارةكل حفاظت محيط زيست استان مربوطه اقدام نموده و اداره كل حفاظت محيط زيست استان مطابق با فرم پيوست شمارة دو نسبت به صدور مجوز فعاليت واحد موردنظر اقدام خواهد نمود. بديهي است در صورت عدم موافقت كميتة فني با طرح پيشنهادي متقاضي ، ادارة كل هماهنگي گارد ، امور استانها و مناطق نسبت به اعلام كتبي مراتب به ادارة كل حفاظت محيط زيست استان مربوطه جهت اعلام پاسخ به متقاضياقدام خواهد نمود.
 
مراحل و شرح اقدامات:
·        تقاضانامه کتبی متقاضی و پرورش پرندگان وحشی در اسارت
·        ارائه اسناد تملک یا مجوز تصرف قانونی محل موردنظر جهت تکثیر و پرورش در اسارت پرندگان وحشی توسط متقاضی
·        ارائه طرح توجیهی تکثیر و پرورش گونه موردنظر متقاضی
·        ارائه فرم پرسشنامه زیست محیطی استقرار واحدهای تولیدی و کشاورزی تولید شده
·        نظریه صریح کارشناسی استان مربوطه درخصوص موافقت با اجرای طرح

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه