پنج شنبه 21 آذر 1398

نام خدمت: صدور مجوز احداث نمايشگاه حيات وحش و آثار طبيعي
واحد: محیط طبیعی
شرح فرم: متقاضي بايد درخواست كتبي خود را با توجيهات كافي جهت لزوم برپايي نمايشگاه حيات وحش و آثارطبيعي همراه با مدارك و اطلاعات زير به اداره كل حفاظت محيط زيست استان ارسال دارد .اداره کل پس از بررسی مدارک را برای صدور مجوز به سازمان ارسال می دارد
 
مدت زمان انجام كار:
·          بستگی به ارائه مدارک از طرف متقاضی دارد.چنانچه مدارک تحویل اداره کل گردد .در اسرع وقت پیگیری می شود.
 
مراحل و شرح اقدامات:
·        ذکر کامل مشخصات و سوابق فردی ،وضعیت نظام وظیفه و سوابق علمی و در صورتیکه متقاضی شخصیت حقوقی داشته باشد ،ارائه اساس نامه و آخرین تغییرات شرکت یا موسسه مندرج در روزنامه رسمکی برای متقاضی الزامی است.
·        اسناد و مدارک مثبته تملک یا تصرف قانونی محل مورد نظر احداث نمایشگاه حیات وحش و آثار طبیعی
·        نقشه ساختمان و موقعیت نمایشگاه و شرح دقیق مشخصات آن از جمله مساحت،ارتفاع و ...
·        ارائه طرح پیشنهادی (درخصوص دیوراما، ویترینها و نمونه های موردنظر)
·        ارائه تعداد و اسامی نمونه های پیش بینی شده،باتوجه به اولویت نمونه های موردنظر
·        شرح نحوه و محل تامین نمونه های موردنیاز با رعایت موازین قانونی ، الزامات و مقررات سازمان حفاظت محیط زیست
·        اعلام تعداد و تخصص افرادی که جهت همکاری در نمایشگاه پیش بینی شده اند.
 

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه