جمعه 15 آذر 1398

فهرست کالاهای مشمول اخذ مجوز

 ضمیمه ۱ تا ۶ کتاب مقررات صادرات- واردات مربوط به کالاهای مشمول اخذ مجوز

 آخرین دستورالعمل واردات، صادرات و ترانزیت پسماندها

 movement document فرمهای بازل مربوط به آخرین دستورالعمل

 Notification Form فرمهای بازل مربوط به آخرین دستورالعمل

پیوست شماره ۳ آخرین دستوالعمل

پیوست ۱ پیوست شماره ۳ آخرین دستورالعمل (مواد شیمیایی - ضمیمه ۳ کنوانسیون روتردام / مواد شیمیایی -استکهلم)

 پیوست ۲ پیوست شماره ۳ آخرین دستورالعمل (واردات باتری سربی / واردات و صادرات پسماند)

پیوست ۳ پیوست شماره ۳ آخرین دستورالعمل (چک لیست - واردات پسماند  - مجوزات)

پیوست ۴ پیوست شماره ۳ آخرین دستورالعمل ( لیست A - الحاقیه ۹ بازل / لیست B - الحاقیه ۹ بازل)

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه